STAMI-direktør Pål Molander overrekker BHT-rapporten til arbeidsminister Anniken Hauglie. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)
STAMI-direktør Pål Molander overrekker BHT-rapporten til arbeidsminister Anniken Hauglie. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Ekspertgruppe anbefaler lovbasert BHT

En ekspertgruppe nedsatt av regjeringen har nylig levert sin rapport om bedriftshelsetjenesten i Norge. Hovedvurderingen i rapporten er at en lovbasert tilnærming står seg best. I tillegg fremmer ekspertgruppa forslag om en særskilt ordning for små virksomheter.

Publisert

En lovbasert modell kan innrettes på et stort antall måter med kombinasjoner av virkemidler, ifølge regjeringen.no. Selv om intensjonen med – og utfallet av – forskjellige varianter kan være sammenfallende, er det store økonomiske og administrative forskjeller mellom ulike innretninger, heter det i rapporten. Ekspertgruppa har søkt å belyse dette ut fra både kvalitet, effektivitet og økonomiske forhold, for å legge best mulig til rette for en god beslutningsprosess på dette området. Ekspertgruppa fremmer videre forslag om en særskilt ordning for små virksomheter.

Flere BHT-varianter vurdert

I rapporten ekspertgruppa har utarbeidet, oppsummerer den sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen og foreslår mulige innretninger på en fremtidsrettet og revitalisert ordning. Ekspertgruppa er bedt om å foreslå forskjellige modeller for dette som grunnlag for arbeids- og sosialdepartementets videre arbeid med saken. Ekspertgruppa har derfor belyst en forsikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov. Det har vært et mål å bidra til en enklere og mer effektiv og treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten, uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og et mål om at Norge skal opprettholde sin attraktive posisjon i den internasjonale arbeidsmiljøfronten i fremtiden, heter det i rapporten.

Utfordringer også for norsk BHT

Til tross for at den norske bedriftshelsetjenesteordningen vurderes som en av de bedre ordningene internasjonalt, og der mye fungerer godt, er det utfordringer særlig knyttet til innretning på deler av tjenestene og lav bevissthet på dette sett opp mot myndighetenes risikobaserte intensjon med ordningen. Denne lave bevisstheten synes å foreligge både i deler av bedriftshelsetjenesten og hos kundene, og kaller på tiltak som i sum skal bidra til mer treffsikre og kostnadseffektive tjenester.

Norsk arbeidsliv tar ansvar

Dette er svært viktig da den norske velferdsmodellen med rette legger opp til at arbeidslivet skal ta et stort ansvar på arbeidsmiljøområdet, og fordi gode arbeidsmiljøforhold er et norsk konkurransefortrinn i en stadig mer globalisert verden. Ekspertgruppas vurderinger av modeller og varianter, supplert med forslag til overgripende tiltak, er vurdert i lys av å skape en mer treffsikker innretning på ordningen.

Du kan laste ned hele rapporten her.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS