Det ble registrert færre meldinger fra leger når det gjelder arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet i 2018. Fortsatt er sykdomstilfellene flest i industrien og i bygg og anlegg. (Foto: Colourbox)

Færre blir syke av jobben

Arbeidstilsynet mottok 1816 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i 2018. Dette er en nedgang fra tidligere år.

Publisert

I 2017 og 2016 ble det registrert henholdsvis 2203 og 2350 meldinger.

Alle leger skal melde fra til Arbeidstilsynet på eget meldeskjema om all sykdom som kan skyldes forhold ved arbeidet til pasienten. Meldingene samles og systematiseres i et register hos Direktoratet for arbeidstilsynet.

Næringer og yrker med flest meldinger

Arbeidstilsynet har gjennomgått alle meldingene fra 2018 og ser at de fleste meldingene gjaldt forhold i to bransjer:

– Nær halvparten av alle meldingene vi mottok gjaldt forhold i industrien og i bygg og anlegg, sier overlege Tonje Strømholm i Direktoratet for arbeidstilsynet.

24 prosent av meldingene Arbeidstilsynet mottok kom fra næringen «industri» og 23 prosent fra «bygge- og anleggsvirksomhet. Deretter fulgte næringene «offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning» (9 prosent), «varehandel, reparasjon av motorvogner» (7 prosent) og «helse- og sosialtjenester» (6 prosent). I de fire første næringene gjaldt nær halvparten støyskader, mens det i næringen «helse og sosialtjenester» meldes mest om psykiske lidelser.

Hyppigst meldte yrkesgrupper var:

  • «håndverkere» (38 prosent)
  • «prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv» (16 prosent)
  • «akademiske yrker» (12 prosent)
  • «høyskoleyrker» (10 prosent)
  • «salg- og serviceyrker» (9 prosent)

Diagnoser i meldingene

– Selv om støyskader fortsatt er den diagnosen legene melder mest, så ser vi en nedgang i antall meldte støyskader siden 2015. Fra å utgjøre 60–70 prosent av meldingene, ligger støyskadene nå på 47 prosent, sier Strømholm.

Andre diagnoser som ofte ble meldt i 2018 gjaldt sykdommer i ånderettssystemet (13 %), muskel- og skjelettlidelser (8 %), hudsykdommer (7 %), psykiske lidelser (5 %) og svulster (4 %).

– Ser vi bort fra støyskader har antallet for de andre diagnosene holdt seg stabil sammenliknet med tidligere år, sier Strømholm.

Kjønnsforskjeller i meldingene

De fleste meldingene (76 prosent) om arbeidsrelatert sykdom gjaldt menn. Dette har trolig sammenheng med at støyskader og støyeksponering er mer hyppig forekommende i næringer med overvekt av menn.

Det var også forskjell mellom kjønnene når det gjaldt hvilke næringer de jobbet i og hvilken diagnose som ble meldt. Hos menn var de hyppigst meldte næringene og diagnosene lik fordelingen av meldinger totalt sett. Når det gjelder kvinner var det næringene «helse- og sosialtjenester», «industri» og «offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning» som ble hyppigst meldt.

– Hos kvinner var «sykdommer i hud og underhud» hyppigst meldte diagnosekategori. Dernest «symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn» og «psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser».

(Pressemelding fra Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS