Reglene for fjerning av asbestholdig materiale er skjerpet.
Reglene for fjerning av asbestholdig materiale er skjerpet.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

1. januar 2022 trådte flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene i kraft.

Publisert

Det er Arbeidstilsynet som melder dette på sine nettsider.

Forskrifter

Forskriftene utdyper bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Noen forskrifter gir mer detaljerte bestemmelser om spesielle virkeområder som loven regulerer, mens andre er mer generelle og gjelder for de fleste som er omfattet av arbeidsmiljøloven.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Blant annet har reglene om fallsikring ved arbeid i høyden fått virkning for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som for eksempel enkeltpersonsforetak.

Det har også blitt iverksatt en helhetlig endring av reglene om gravearbeid som står i forskrift om utførelse av arbeid.

Skjerpede krav

Noen krav er blitt skjerpet. Dette gjelder blant annet hovedregelen om at asbestholdig materiale som hovedregel skal fjernes. Unntaket fra hovedregelen, der asbestholdig materiale kan forsegles, innkapsles eller bygges inn, er presisert.

Taushetsplikt

I virksomheter som ikke har verneombud, men i stedet har en annen representant for arbeidstakerne, er nå representanten pålagt taushetsplikt på lik linje med verneombud.

Lettere tilgjengelig regelverk

Det er også gjort enkelte strukturelle endringer for å oppnå bedre systematikk og et lettere tilgjengelig regelverk. For eksempel er risikovurderingskravene ved arbeid i høyden nå samlet i en egen bestemmelse, mens krav til hvilke tiltak arbeidsgiver skal iverksette er samlet i en annen bestemmelse.

I 2021 fikk Arbeidstilsynet fullmakt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å vedta endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og 1. januar 2022 ble de første forskriftsendringene iverksatt. Regelverksutviklingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet, samtidig som ordinære prosesser, som utredning og offentlig høring, videreføres.

(arbeidstilsynet.no)

Powered by Labrador CMS