(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Uendret sykefravær og seniorene står lenger i jobb

Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller. Sykefraværet har holdt seg uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001.

Publisert

Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen. Andelen sysselsatte har avtatt de siste årene og ligger 2,3 prosentpoeng lavere enn da avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og myndighetene i 2001.

Flere seniorer i jobb

Utviklingen i sysselsettingsandelen blant seniorene skiller seg derimot positivt ut fra resten av befolkningen. Mens sysselsettingsandelen for 55–61-åringer har økt med fire prosentpoeng siden 2001, har andelen for aldergruppen 62–66 år økt med hele 14 prosentpoeng.

Færre unge jobber

Sysselsettingsandelen blant unge har gått ned siden 2001. For aldersgruppen 15–24 år er andelen redusert med seks prosentpoeng. Nedgangen skyldes at flere velger å ta utdanning, men også at flere unge blir stående utenfor arbeid og utdanning. Utviklingen må ses i sammenheng med at frafallet fra videregående utdanning fortsatt er høyt.

Stabilt sykefravær - halvveis til IA-målet

Et sentralt mål i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2001. De sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 11,0 prosent lavere i 4. kvartal 2016 enn i 2. kvartal 2001. Dette er blant de laveste nivåene siden 2001, og betyr at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet.

Forskjeller i kjønn, næringer og fylker

Det er fortsatt store forskjeller i sykefraværet mellom kjønn, næringer og fylker. For både fylker og næringer varierer nedgangen fra 2001 fra snaut fem til rundt 30 prosent. De fylkene som har hatt størst nedgang, er Oslo og Finnmark. Næringene med størst nedgang er overnattings- og serveringsvirksomhet og industri. Forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn er fortsatt stor, men er blitt litt mindre de siste par årene.

Uendret for funksjonshemmede

Andelen sysselsatte funksjonshemmede holder seg stabil, og målet om økt sysselsetting av denne gruppen er fortsatt ikke oppfylt. Av de funksjonshemmede er 44 prosent i arbeid, mot 73 prosent i hele befolkningen (15–66 år). Lavest er sysselsettingen blant personer med psykiske lidelser, der ca. 25 prosent er i arbeid, og høyest blant personer med nedsatt syn eller hørsel, der over 60 prosent er i arbeid. Antall unge som mottar arbeidsavklaringspenger har økt svakt de siste årene. Blant disse finner vi mange uten fullført utdanning som går lenge på stønad, uten å finne arbeid.

Seniorene snart i mål

Økt sysselsetting blant de eldre skyldes dels pensjonsreformen i 2011, men også forhold som økt levealder, høyere utdanningsnivå og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet har hatt betydning. IA-målet er at forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år skal forlenges med ett år i perioden 2009–2018. På tross av svakere sysselsettingsvekst blant seniorene de siste årene, synes dette målet innenfor rekkevidde.

Ni av ti fornøyd med arbeidsmiljøet

I inneværende avtaleperiode er arbeidsmiljø løftet særlig fram i målformuleringen til IA-avtalen. Arbeidsmiljøet i Norge vurderes som godt i de fleste internasjonale sammenlikninger.

Ni av ti sysselsatte er tilfredse, motiverte og engasjerte i jobben. Samtidig er det enkelte næringer og yrker der arbeidsmiljø- og helseutfordringene er større enn i andre næringer. Dette gjelder blant annet enkelte mannsdominerte yrkesgrupper innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, transport/lagring og jordbruk, skogbruk, fiske og i enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper innenfor helse- og sosialtjenester og overnatting.

Du kan lese hele rapporten her.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS