I 2019-utgaven av NAVs bedriftsundersøkelse er det nå estimert at det mangler 4.500 sykepleiere og 1.100 spesialsykepleiere. (Foto: Colourbox)

Stadig økende mangel på arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse har avdekket at det mangler nærmere 60.000 personer i norske bedrifter.

Publisert

Bedriftsundersøkelsen viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter har hatt en økning på 15.000 personer på ett år. Samtlige fylker venter sysselsettingsvekst i 2019. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i en positiv retning.

Én av fire bedrifter forventer å øke bemanningen det kommende året, 11 prosent venter reduksjon, mens 64 prosent ikke forventer noen endring.

Én av fem bedrifter oppga at de hadde hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Dette er en økning fra foregående år.

Det er i Oslo og Vest-Viken det er høyest andel bedrifter med rekrutteringsproblemer, mens den er lavest i Agder og Trøndelag. Hele 36 prosent av virksomhetene innen næringen helse- og sosialtjeneste har opplevd og ikke fått ansatt kompetansen de søkte etter de siste tre månedene.

Bygg, anlegg og helse mangler flest

Ser vi på yrkesgrupper, er det størst mangel på folk innen bygg og anlegg, anslått til 14.300 personer. Dette er 6.400 flere enn i fjor. Virksomhetene trenger i størst grad flere tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere.

Det er også høy mangel innen helse, pleie og omsorg, estimert til 12.750 personer, 950 flere enn for ett år siden. Sykepleiere er enkeltyrket, uavhengig av næring, det er størst mangel på i Norge. NAV har estimert at det nå mangler 4.500 sykepleiere og 1.100 spesialsykepleiere.

Det er også stor mangel på arbeidskraft innen ingeniør- og IKT-fag med 6.500 personer. Det har vært lav ledighet innen helse, pleie og omsorg i flere år, mens bygg og anlegg og ingeniør- og iKT-fag er blant gruppene som har opplevd størst nedgang i ledigheten det siste året.

Forskjell fra fylke til fylke

Det ventes sysselsettingsvekst i samtlige fylker i 2019, men det er geografiske forskjeller. Bedriftene i Nordland og Vestfold og Telemark er de mest optimistiske, mens bedriftene i Vestland og Innlandet relativt sett er mindre optimistiske. Vi ser mindre til de regionale forskjellene som har preget arbeidsmarkedet de siste årene grunnet nedgangstidene i oljebransjen.

Det er også variasjoner mellom næringene. Informasjon og kommunikasjon er, som i fjor, næringen med høyest nettoandel bedrifter som venter sysselsettingsvekst det kommende året. Optimismen innen bergverksdrift og utvinning er nesten tilbake til nivået før oljekrisen, og det ventes sysselsettingsvekst i samtlige industrinæringer det kommende året. Kun innenfor offentlig forvaltning er det flere virksomheter som forventer å nedbemanne enn oppbemanne.

NAVs Bedriftsundersøkelse kommer én gang i året, og kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring.

(Pressemelding fra NAV)

Powered by Labrador CMS