Bilde av opplyst bensinstasjon om natten.
BELASTNING: Nattarbeid i varehandelen innebærer belastninger og helserisiko.

Bedre vern til natt­arbeidere i varehandelen

En person som arbeider alene på en bensinstasjon om natten – hvordan kan jobben bli tryggere?

Stortinget har bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet å sette ned et utvalg som skal finne ut hvordan man styrker vernet mot natt- og alenearbeid for arbeidstakere i varehandelen.

Det var SV som fremmet forslaget, og alle partier unntatt Høyre og Frp stilte seg bak det.

Hovedregelen er at nattarbeid – det vil si arbeid mellom klokken 21 og 06 – er forbudt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

For eksempel kan produksjons- og samfunnsmessige hensyn være årsak til at nattarbeid er nødvendig.

Men etter at åpningstidsloven ble fjernet i 2003, er det ikke begrensninger i adgangen til arbeid ved utsalgssteder i varehandelen om kvelden og natten på hverdager.

Dette er utvalgets mandat:

· Kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, alenearbeid og helgearbeid i varehandelen og tilknyttet virksomhet.

· På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, og legge fram forslag for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid.

· Rette særskilt oppmerksomhet mot nattarbeid, og arbeidstakere som arbeider alene om natten, og ta utgangspunktet i at dette er regelverk som er fastsatt av hensyn til vern av arbeidstakere.

· Beskrive dagens reguleringer av arbeidstid i tariffavtaler og hvordan arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse ved natt- og alenearbeid ivaretas, samt vurdere i hvilken grad avtalereguleringer kan gi hensiktsmessige løsninger på dette området.

Vurdere hvilke konsekvenser eventuelle endringer i reguleringene kan ha på andre samfunnsområder.

Arbeidsmiljø og helse

Formålet med dette utvalget er ikke å behandle åpningstidsbestemmelser, men å vurdere situasjonen for arbeidstakerne i lys av det vi vet om risiko for arbeidsmiljø og helse ved natt- og alenearbeid.

Utvalget skal kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, søndag- og helligdagsarbeid og alenearbeid i varehandelen. Det skal også se på arbeid som nært tilknyttet varehandelen, som plukking av varer og utkjøring til kunder.

Styrke arbeidstakeres vern

På bakgrunn av dette skal utvalget vurdere om det er behov for endringer i regelverk eller andre tiltak for å styrke arbeidstakernes vern og legge frem forslag i samsvar med dette.

Organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i varehandelen er invitert til å delta i utvalget.

Utvalget skal ledes av Ingrid Finboe Svendsen. Hun er tidligere direktør i Arbeidstilsynet og nåværende direktør i Thomas Angells Stiftelser i Trondheim.

Det skal etter planen levere sin rapport innen juni 2024.

Belastning

I et notat fra 2020 om arbeidstid og arbeidsmedisin har Arbeidstilsynet omtalt risikofaktorer og belastninger ved nattarbeid.

«De fleste opplever nattarbeidet som en belastning. Det er også tvilsomt om tilpasningene beskytter mot helseeffektene», skriver tilsynet.

Økt risiko for kroniske søvnproblemer, fordøyelsesproblemer, hjerte- karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes og kreft kobles til nattarbeid.

I tillegg kommer økt risiko for ulykker og skader.

En seier

For LO-forbundet Handel og Kontor (HK) er det nye utvalget en seier.

– Dette har vi vært opptatt av i mange år, egentlig siden åpningstidsloven ble opphevet i 2003, jar forbundsleder i HK, Christopher Beckham, sagt til nettstedet Fri Fagbevegelse.

Powered by Labrador CMS