Ambulansetjenesten har så store mangler at det kan gå ut over pasientene. FOTO: COLOURBOX

Store mangler i ambulansetjenesten

Etter 105 tilsyn med ambulansetjenester over hele landet, har Arbeidstilsynet avdekket uforsvarlige arbeidsforhold for mange ambulansearbeidere.

Publisert

Ifølge undersøkelsen er det store og alvorlige mangler ved grunnleggende forhold som hygiene, smittevern og vask av arbeidstøy som Arbeidstilsynet har funnet. Deres bekymring går i første rekke ut på at manglene får konsekvenser for pasientene.

Alltid helse først

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet har engasjert seg spesielt i problemstillingen, etter at klinikksjefen for akuttmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i et innslag i Dagsrevyen tilbakeviste resultatene og kritikken som ligger i den.

- Pasientsikkerhet og pasienter skal prioriteres foran et godt arbeidsmiljø, uttalte klinikksjefen til NRK.

Dette førte til at Vollheim forfattet en kronikk som sto på trykk i avisa Nordlys 15. februar.

Her skriver hun blant annet:

«Klinikksjefens holdning er langt fra enestående. Arbeidstilsynets inspektører blir ofte møtt med den oppfatningen at helselovgivningen står over arbeidsmiljølovgivningen når de er på tilsyn i helsevesenet.»

Arbeidstakere i fokus

Videre i kronikken står det:

«Arbeidstilsynet forstår at når alarmen går, må pasientenes liv og helse komme først. Det er den vedvarende nedprioriteringen av de ansattes arbeidsmiljø og helse i hverdagen vi vil til livs.»

«Alle arbeidsgivere må forholde seg til flere myndigheter og flere lovverk. I helsevesenet innebærer det at de både må ta vare på pasientene og arbeidstakerne.»

«Når Arbeidstilsynet gjør tilsyn, er det arbeidstakernes sikkerhet som er vårt fokus. Men mange av avvikene vi har avdekket i ambulansetjenesten ved 18 av landets helseforetak, utgjør også en fare for pasientene.»

Tre konkrete eksempler

Direktøren i Arbeidstilsynet nevner tre helt konkrete eksempler på hvor hun mener at ambulansetjenesten ikke holder mål.

1. Desinfeksjon av arbeidstøy. Når en arbeidstøyet ikke blir rengjort tilstrekkelig, er det også fare for at andre pasienter blir smittet. Pasientene er ofte mer sårbare enn arbeidstakerne. Noen ambulansearbeidere må ta arbeidstøyet med hjem til vask. Slik risikerer de også å smitte familien sin eller andre de bor sammen med.

2. Vold og trusler. Arbeidstilsynet har avdekket at ambulansetjenesten ikke kartlegger og vurderer risiko for vold og trusler godt nok. Dermed er de heller ikke i stand til å gjøre de tiltakene som er nødvendig for å forebygge slike situasjoner. Dette kan medføre farlige situasjoner som også kan gå ut over pasientenes sikkerhet.

3. Taushetsplikten. På grunn av måten taushetsplikten praktiseres på når ambulansearbeiderne skal rykke ut på oppdrag, får de ofte ikke tilgjengelige opplysninger om risiko for vold og trusler.

Større enn antatt

Trude Vollheim konstaterer i kronikken at Arbeidstilsynet visste at det var store og komplekse arbeidsmiljøutfordringer i ambulansetjenesten, men at funnene i tilsynene viser at utfordringene er større enn antatt.

Hun skriver at Arbeidstilsynet i denne omgangen har prioritert å kontrollere og stille krav blant annet til det å kartlegge og vurdere risiko knyttet til biologiske faktorer, deriblant rengjøring av arbeidstøy og det å forebygge at smitte spres gjennom klærne.

Når det gjelder de fysiske manglene ved ambulansestasjonene, vil tilsynet i første omgang veilede om hvilke krav som stilles i arbeidsmiljølovverket og hvilke forventninger som stilles til oppfølgingen fra helseforetakets side.

Powered by Labrador CMS