Politi-og-verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr

Med personlig verneutstyr menes utstyr du kan ha på deg, for eksempel åndedrettsvern, øye- og ansiktsvern, hjelm og vernetøy. Utstyret skal verne mot ulykker og arbeidsskader. Vern på maskiner er derimot ikke personlig verneutstyr.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Arbeidsgiveren skal bekoste det verneutstyret som er nødvendig for å utføre arbeidet sikkert. Det er også arbeidsgiverens ansvar å se til at utstyret verner i den grad som trengs og å informere om de risikoer som det skal beskytte mot. Arbeidsgiveren skal blant annet lete fram skriftlig informasjon og instruksjoner og vise hvordan utstyret skal brukes.

Arbeidsgiveren skal risikovurdere arbeidet før verneutstyr kjøpes inn for å vite hvilke egenskaper utstyret må ha for å gi en god beskyttelse. En feilaktig vurdering kan føre til at man velger galt verneutstyr.

Verneutstyr som skaper risiko

Det finnes verneutstyr som kan medføre risiko i bruk og som for eksempel kan utløse allergier. Naturgummi og nikkel er eksempler på stoffer i verneutstyret som brukeren kan reagere på. Utstyret kan også gi opphav til nye risikoer. Øyevern som begrenser synsfeltet er en slik risiko. I Norge må personlig verneutstyr oppfylle visse sikkerhetskrav og være CE-merket.

Om den som skal bruke det personlige verneutstyret får være med og prøve det ut, er sjansen større for at utstyret virkelig blir brukt. Det er også viktig å skape rutiner for hvordan verneutstyret skal brukes, vedlikeholdes, kontrolleres og oppbevares.

Hvor henvender jeg meg?

" Dersom du har spørsmål om personlig verneutstyr på din arbeidsplass, skal du snakke med din nærmeste leder. Dersom du synes du ikke får godt nok svar på spørsmålet, kan du kontakte verneombudet ditt. Er det ikke noe verneombud på arbeidsplassen, kan du kontakte fagforeningen din. " ArbeidsgivereSom bedriftsleder kan du henvende deg til bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøkonsulenter for å få hjelp og støtte i å kjøpe inn personlig verneutstyr. Du kan også henvende deg til din arbeidsgiverorganisasjon.

Har du spørsmål om lover og regler som handler om personlig verneutstyr, kan du også kontakte Arbeidstilsynet.

(arbetsmiljoupplysningen.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS