St. Olavs Hospital 2

St. Olavs holder på seniorene

St. Olavs Hospital i Trondheim klarer å holde på sine eldre arbeidstakere. Mer enn 20 prosent av staben er over 55 år, og avgangsalderen er høyere enn landsgjennomsnittet.

Publisert

I 2011 ble sykehusets innsats hedret med prisen «Årets seniorinitiativ». Bildet viser ansatte ved poliklinikken for øre, nese, hals og kjeve ved St. Olavs. (Foto: Jan Tveita)

Sykehuset er et av landets største helseforetak, med omtrent 10 000 ansatte, skriver nettstedet arbeidsliv.no. 2300 av de ansatte er over 55 år. Andelen eldre arbeidstakere er dessuten økende. Seniorene har lang erfaring og god kjennskap til sykehuset. Derfor er de en verdifull ressurs for å sikre god drift. Sykehuset startet arbeidet med å utvikle en seniorpolitikk allerede i 2005, og dagens seniorpolitikk ble vedtatt i 2010.

Tre tiltak

Seniorpolitikken på sykehuset består av tre typer tiltak:

* Bevisstgjøring, som opplæring av ledere, informasjon til alle ansatte, pensjonsinformasjon, seniorkurs, mentor/fadderordning, seniorsamtaler og sluttsamtaler.

* Utvikling, det vil si kompetanse, studiepermisjon og individuell veiledning.

* Incitamentsordninger, som fire ekstra fridager i året fra 60 år, seks ekstra fridager fra 62 år og åtte ekstra fridager i året fra 65 år.

Arbeidsglede 55+

Kurset «Arbeidsglede 55+» tilbys alle seniorer fra 55 år, og går over fire dager. Formålet er å inspirere seniorene ved sykehuset til å fortsette lenger i jobb, samt å opplyse dem om hvilke valgmuligheter de har i senkarrieren. Faglige innspill hentes fra blant andre NAV arbeidslivssenter, KLP og Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. Det har vært holdt 2-3 kurs i året, med 40-50 deltakere hver gang.

Ekstra fridager er viktig

Langsiktig innsats og samarbeid med tillitsvalgte om å utvikle tiltak og virkemidler i seniorpolitikken, har vært nøkkelen til suksess for St. Olavs Hospital.

I evalueringen av sykehusets seniorpolitikk ble kursene vurdert som et viktig bidrag til arbeidet. En spørreundersøkelse til alle seniorer (55+), viste dessuten at de ekstra fridagene hadde stor betydning. Ordningen er begrenset i form av antall dager, i motsetning til det vi finner i store deler av offentlig sektor for øvrig, og oppleves som en påskjønnelse med stor symbolverdi. Disse dagene handler om verdsetting av seniorene, ikke bare om å konkurrere med tidligpensjonering. Sykehuset klarer i all hovedsak å dekke opp fraværet uten å leie inn vikarer.

Mange holder ut lenge

Evalueringen viste at avgangsalderen ved St. Olavs (uten uføre) lå på 65,3 år i 2011. Dette er høyt i sykehussektoren, og det er høyere enn lands­gjennomsnittet.

Sykefraværet for aldersgruppen 55+ ligger derimot noe over gjennomsnittet. Men fraværet har vært stabilt selv når avgangsalderen har økt. Det viser at sykefraværet ikke er knyttet til at seniorene står lenger i jobb.

Andre undersøkelser har vist at de eldste ofte har den beste helsa, selv om dette først og fremst er et uttrykk for helseseleksjon, det vil si at de med helseproblemer har forsvunnet ut på uføretrygd og tidligpensjoner underveis.

(arbeidsliv.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS