Funksjonshemmet-yay-5644088

Nye tiltak for funksjonshemmede i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å styrke tiltak for personer med funksjonsnedsettelser slik at de lettere kan delta i arbeidsliv og dagligliv.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Regjeringen vil blant annet styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Forslaget går ut på å øke bevilgningen med fire millioner kroner for å sikre at nye brukere som oppfyller inngangsvilkårene kan tas inn i ordningen.

Praktisk bistand

Ordningen innebærer at en lønnet assistent bistår den enkelte funksjonshemmede med hjelp til praktiske gjøremål i arbeidssituasjonen. Funksjonsassistanse kan gis til yrkesaktive personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, og til blinde og sterkt svaksynte.

Talegjenkjenningsprogram

Et annet forslag er å bevilge 13 millioner kroner til utvikling av talegjenkjenning på norsk. Teknologien gjør det mulig å styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale, og vil kunne være til stor nytte for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Talegjenkjenning vil kunne fungere som et hjelpemiddel blant annet for personer med muskel- og skjelettlidelser. Teknologien finnes i dag tilgjengelig på engelsk, men ikke på norsk.

Styrking av tolketjenesten

Regjeringen foreslår også å styrke tolketjenesten i Arbeids- og velferdsetaten (Nav) for å gjøre prøveordningen med arbeidsplasstolk permanent, og for at tolketjenesten skal kunne drive systematisk opplæring av kommunale ledsagere for døvblinde.

– Det er svært viktig at døvblinde får mulighet til å ha en aktiv hverdag. Forslaget vil gjøre kommunene bedre i stand til å ta det ansvaret de har i dag, uten at det går på bekostning av Arbeids- og velferdsetatens lovpålagte tilbud om tolke- og ledsagerhjelp, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet. Det er imidlertid kommunene som har ansvar for å tilby personlig assistanse og praktisk bistand i dagliglivet. Regjeringen foreslår å bevilge 4,9 millioner kroner til Nav for at tolketjenesten skal kunne drive mer systematisk opplæring av kommunale ledsagere for døvblinde.

Det ble i 2007 igangsatt en prøveordning med arbeidsplasstolking i regi av hjelpemiddelsentralene. Formålet med tiltaket er å hindre at døve og hørselshemmede arbeidstakere faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende tilgang til tolking. Regjeringen foreslår nå å gjøre ordningen permanent, og bevilgningen styrkes med 5,5 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS