St.-Olavs-Hospital

Grønt sykehus

Til høsten skal St. Olavs Hospital i Trondheim miljøsertifiseres etter ISO 14001-standarden. Etter å ha mottatt miljøsertifikatet kan sykehuset kalle seg et grønt sykehus. 

Publisert

St. Olavs Hospital i Trondheim. (Foto: Jan Tveita)

Som en av pilotene i det nasjonale prosjektet Grønt sykehus vil St. Olav bli blant de første sykehusene som mottar miljøsertifisering i Norge, skriver St. Olavs Hospital på sine nettsider. Aller først ute var Sykehuset i Vestfold som mottok sin miljøsertifisering under Miljø- og klimakonferansen i mars.

St. Olav i front

– Vi liker å vise at St. Olav er i front, derfor er vi med som pilot og det er et bevis på at sykehuset har en positiv holdning til dette, sier prosjektleder Tore Damlie og prosjektsekretær Brit Lillian Melheim.

– Det er uansett bestemt at alle norske sykehus skal miljøsertifiseres, så da er det like greit å hoppe i det, legger Damlie til. Han kommer fra Allmenn teknikk og kjenner godt til miljøsertifisering. Hans avdeling har vært sertifisert siden 2006, nå skal hele sykehuset følge etter.

Selve sertifiseringsrevisjonen vil skje i løpet av oktober. Revisjonsresultatene og eventuelle avvik følges opp og lukkes før sykehuset kan motta sertifikatet. Fram til da jobber prosjektgruppa med å formidle og forankre St. Olavs Miljø- og klimaprogram, parallelt med å forberede kvalitetsstyringssystemet for sertifiseringen.

Ikke merarbeid for de ansatte

" – Vi bygger opp dette slik at det ikke skal gi ansatte mer arbeid, slår Tore Damlie fast. Derfor skal vi ikke lage en nytt system på siden av systemene vi allerede jobber etter. Miljøstyring blir en del av det allerede etablerte kvalitetsstyringssystemet. Det er viktig at ansatte er bevisst hvordan de selv kan bidra til å påvirke miljøet positivt.

Ikke bare avfallssortering

Miljø- og klimaprogrammet for 2013 er delt inn i to hovedområder. Det helsefremmende miljøarbeidet ser på matvarer, legemidler og kjemikalier. I tillegg sees det på ressurs- og klimaeffektivitet, der klima og energi samt fokus på avfall er de viktige punktene. – Vi lever i et samfunn med stadig mer søkelys på miljø- og klimautfordringer, og dette handler om mer enn korrekt sortering av avfall. Det er på mange måter like viktig at vi ser på våre leverandører før vi gjør innkjøp. Hvordan ivaretar disse miljøet? Hvordan er produksjonen? Og hvordan påvirker vi avfallsmengden? Vi må stille krav til produktene og tjenestene vi kjøper, sier prosjektlederen.

– Alt vi kjøper inn blir på et tidspunkt til avfall. Engangsprodukter, tøy, inventar og bygninger, noe med svært kort levetid og noe med lang levetid. Alt dette påvirker miljøet på et vis under produksjon og transport før vi bruker det og deretter kaster det. Noe av avfallet vårt gjenvinnes til nye produkter og alt restavfallet brennes og blir til fjernvarme, forklarer Damlie.

Med i Svanens innkjøperklubb

Innkjøpssjef Monika Strømmen Jensen ved St. Olavs Hospital er enig med Tore Damlie. – Innenfor området offentlige anskaffelser er det satt et større søkelys på miljø. Det stilles krav i lov om offentlige anskaffelser om å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser under planlegging av den enkelte anskaffelse. Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital er medlem i Svanens innkjøperklubb i Stiftelsen Miljømerking, samt medlem i Grønt punkt Norge. Selv om vi allerede har mye på plass, jobber vi stadig med å bli enda bedre, sier Strømmen Jensen.

Alle skal med

I forbindelse med «Verdens miljøverndag», som markeres 5. juni hvert år, lanserte prosjektgruppa den første fokusuka som blant annet gjorde ansatte kjent med miljø- og klimaprogrammet.

– Ansatte oppfordres til å gjennomføre e-læringskurset som er lagt ut på Virksomhetsportalen, sier Brit Lillian Melheim.

Neste fokusuke kommer i slutten av august, og da er det kort tid til sertifiseringen starter. – I mellomtiden må alle klinikker og avdelinger bruke tiden til å forberede seg slik at vi faktisk klarer sertifiseringen, sier Tore Damlie.

Under selve revisjonen vil alle klinikker få besøk av revisorer fra Teknologisk Institutt AS, som er sykehusets sertifiseringsorgan. Det vil blant annet bli sjekket om Miljø- og klimaprogrammet er kjent i organisasjonen, om eventuelle tiltak er planlagt eller igangsatt.

(St. Olavs Hospital)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS