HMS-Øst
HMS-Øst

Fristen ute for å bli godkjent BHT

Fra 1. januar 2013 opphørte overgangsordningen for å bli godkjent som BHT. Ordningen har vart i tre år. Det betyr at det ikke lenger er mulig å få godkjent en plan for hvordan kravene til godkjenning skal oppfylles.

Publisert

HMS Øst er en godkjent bedriftshelsetjeneste, her representert ved (f. v.) sykepleier Elin Vestad, bedriftslege Mona Solberg, kontorleder Cathrine Hellwege og fysioterapeut Kristin Lund Enersen.(Foto: Jan Tveita)

Forskriften fått dessuten fått nytt navn: Forskrift om administrative ordninger. Arbeidsgivers bruk av godkjent BHT finnes i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Denne er nyttig for bedriftshelsetjenestene, fordi den beskriver hvilke områder det er forventet at BHT skal kunne bistå med kompetanse på.

Store endringer

De aller fleste som i løpet av overgangsordningen fikk godkjent en plan, har utviklet seg i henhold til denne og fått en godkjenning. Flere av disse har også fått et oppfølgingsbesøk av godkjenningsenheten og mye veiledning i planperioden. Andre BHT-er har valgt å slå seg sammen, noen har blitt kjøpt opp, og enkelte har innsett sin begrensning og avviklet driften. Videre er det også et par BHT-er som fortsatt har små mangler som må oppfylles innen en gitt frist.

Virkemidlene

De virkemidlene godkjenningsenheten har til rådighet nå, er godkjenning (ordinær eller i særlig tilfelle), godkjenning med vilkår eller avslag. Godkjenning med vilkår innebærer at BHT får en frist for å oppfylle gitte krav. Det må da være mindre mangler som gjenstår. Vilkår som gis, kan være videreutvikling av kvalitetssystemet, videreutvikling av kompetanse på et fagområde, utvide og kvalitetssikre tjenestetilbudet eller dekke et fagområde med kvalifisert personell (enten via ansettelse eller innleie).

Krav til leieavtaler

Når det gjelder innleieavtaler som skal dekke et fagområde, er det etter en avklaring i Direktoratets lov-avdeling definert tydelige krav:

* Avtalen må være fast og forpliktende på volum (eks: minimum 30 prosent).

* Avtalen må være inngått med en bestemt fagperson (dersom avtalen er med et kompetansemiljø må det oppgis en kontaktperson).

* Avtalene må være underskrevet av begge parter.

* Det må beskrives at fagpersonen inngår i det tverrfaglige miljøet.

Kvalitetssikring

I tillegg til punktene ovenfor må kvalitetssikring av fagområdet med innleid kompetanse inngå i BHT sitt kvalitetssikringssystem. BHT må også påse at relevant kompetanseutvikling ivaretas. Godkjenningsenheten har videre lagt seg på en forvaltningspraksis der det kun gis anledning til å dekke to fagområder med innleid personale. Dette er gjort for å ivareta at BHT fremstår og fungerer som en helhetlig og tverrfaglig tjeneste.

Målet er et faglig løft

I noen av oppfølgingsmøtene har vi avdekket at samarbeidet med innleiepartene ikke fungerer etter intensjonen. Det er ofte slik at disse benyttes på avgrensede oppdrag og ikke inngår som en del av det tverrfaglige miljøet. Det hender også at de ikke benyttes i det hele tatt og kvaliteten på tjenesten på gjeldende fagområde blir deretter. Det er derfor viktig at innleieparten deltar på de interne samarbeidsarenaene til den godkjente BHT, også med tanke på erfaringsoverføring.

En av hovedintensjonene med godkjenningsordningen er jo tverrfaglighet i tilnærming til virksomhetene og et faglig løft for BHT.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS