Mobbing på jobben

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen er et utbredt problem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Publisert

Trakassering og diskriminering kan finne sted på en rekke forskjellige måter, vanligvis slik at de vanlige former for omgangsform og samarbeid ikke lenger blir fulgt overfor den som utsettes for en slik behandling. Dette oppleves krenkende og isolerende og kan gi alvorlige helsekonsekvenser i form av fysiske og psykiske lidelser.

Hva er trakassering?

Men det er også mange arbeidstakere som mener de blir trakassert, uten at det objektivt sett foreligger trakassering. Den typiske definisjonen på trakassering er:

”Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysning, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode.”

Flere vilkår

Det er altså flere vilkår som må være oppfylt for at det skal anses som trakassering.

De to viktigste vilkårene er at det er snakk om ”negative handlinger”, og at man må ha blitt utsatt for handlingene ”over tid”. Det er altså ikke trakassering dersom det er en enkeltstående episode.

Her vil man også se hen til om episoden har konsekvenser over tid. Hvis man for eksempel fratas alle arbeidsoppgaver, vil dette få konsekvenser i en lengre periode. Vilkåret over ”tid” vil da være oppfylt.

Forskjellig terskel

Terskelen for hva som anses som negative handlinger, vil være forskjellig. Her vil det være både en objektiv og en subjektiv norm som legges til grunn.

Det må være en handling som objektivt sett anses som negativ. Det subjektive elementet kommer inn ved at den enkelte også må oppleve det som en negativ handling.

Det er ikke trakassering dersom den enkelte ikke opplever det slik, selv om omverdenen skulle karakterisere dette som trakassering.

Vanskelig grense

Det er vanskelig å angi en eksakt grense for hva som objektivt sett er negative handlinger. Det må trekkes en nedre grense mot akseptabel atferd, selv om handlingene kan oppleves som negative.

Negative tilbakemeldinger om arbeidsutførelsen vil for eksempel typisk oppleves som negativt, uten at dette kan karakteriseres som trakassering. Slike tilbakemeldinger er noe man normalt må forvente i et arbeidsforhold.

Ord og handling

Trakasseringen kan skje åpent ved ord, handlinger eller unnlatelser eller mer skjult, for eksempel ved sosial utstøting. Åpen trakassering er som regel enkelt å konstatere.

Her er det mer spørsmål om det er omfattende nok til å anses som trakassering.

Langt vanskeligere er det å bevise at det foreligger skjult trakassering. Bruk av hersketeknikker er for eksempel en kjent form, men likevel ofte vanskelig å bevise for den som utsettes for det.

Vi har et vern i lovverket som skal beskytte mot trakassering. Problemet er likevel at det ofte er vanskelig å bevise at det foreligger trakassering.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS