Arbeidsglede
Arbeidsglede

IA på 1-2-3

Mange har spørs­mål om inklu­derende ar­beids­liv (IA) og spesielt i etter­kant av den nye avtalen. Absentia har laget en be­skriv­else av endringene.

Publisert

Det blir ingen endring i antall egen­meldings­dager.

Den 1. mars 2010 ble en ny IA-avtale inn­gått mellom NHO, KS, HSH, Spekter, LO, YS, Unio, Aka­demi­kerne og myndig­hetene.

Målet er å få flere i arbeid og færre på trygd. Avtalen skal gjelde fram til 31. desember 2013.

Strengere krav til dialogmøte ved sykemelding

De største endringene inkluderer gradert syke­melding, samt til­rette­legging for en tidligere dialog mellom syke­meldte og arbeids­giver.

Dette skjer ved at det første dialogmøte skal gjennom­føres innen 8 uker (tidligere 12 uker).

I tillegg skal opp­følgings­planen være på plass innen 4 uker (tidligere 6 uker).

Ingen endring av egenmelding

Det blir ingen endring i antallet egen­meldings­dager.

For IA-bedrifter kan egen­melding brukes i til sammen 24 kalender­dager i løpet av en 12-måneders periode. For ikke-IA-bedrifter kan egen­melding brukes i til sammen 12 kalender­dager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 3 dager pr. syke­fraværs­tilfelle.

Ingen endring av sykelønnsordning

Det blir ingen endring i dagens syke­lønns­ordning, der arbeids­giver har ansvar for de første 16 dagene.

Avtalen spesifiserer at ”Regjeringen vil ikke foreslå endringer i dagens sykelønns­ordning, verken for arbeids­takere eller for arbeids­givere i avtale­perioden, med mindre partene er enige i dette”.

Kilde: IA på 1-2-3 (Absentia)

Se også: IA på 1-2-3 (NHO)

Du finner IA-avtalen her: Ny avtale om inkluderende arbeidsliv (Regjeringen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS