funksjonshemmet- (bredde)
funksjonshemmet- (bredde)

Færre funksjonshemmede i arbeid

Syssel­settingen går ned også for funksjons­hemmede. Andelen syssel­satte med funksjons­hemning var 43,1 prosent i 4. kvartal 2009, en nedgang på 2,2 prosent­poeng sammen­lignet med de to fore­gående år.

Publisert

54 prosent av de ansatte hadde fått arbeids­situa­sjonen til­passet funk­sjons­hemningen.

I hele befolkningen 15-66 år var i alt 74,6 prosent syssel­satt, en nedgang på 2,7 prosent­poeng fra året før, viser tall fra Statistisk sentral­byrå.

Dette betyr at syssel­settings­andelen er til­bake på nivået fra 2006 både for de funksjons­hemmede og for befolk­ningen totalt.

Til sammen 229 000 funksjons­hemmede var i arbeid i 2009. Blant menn med funksjons­hemning var 45,8 prosent syssel­satt. Tilsvarende tall for kvinner var 40,7 prosent.

I hele befolk­ningen var den til­svarende andelen hen­holds­vis 76,6 og 72,6 prosent.

Sintef-rapport: IA-avta­len har ikke vært noen suk­sess når det gjel­der å få fle­re ar­beids­ta­ke­re med ned­satt funk­sjons­evne inn i ar­beids­li­vet

23 prosent ønsket arbeid

Av de 303 000 ikke-sysselsatte funksjons­hemmede var det om lag 70 000, eller 23 prosent, som oppga at de ønsket arbeid.

10 000 av dem ble klassifisert som arbeids­ledige ut fra kriteriene om aktiv søking og til­gjengelig­het for arbeids­markedet.

Sammenlignet med under­søkelsen i 2. kvartal 2008 inne­bærer dette en nedgang i andelen som ønsker arbeid, men andelen er likevel på linje med resultatene fra 2007 og tidligere år.

Nesten halvparten på deltid

46 prosent av de syssel­satte funksjons­hemmede var deltids­arbeidende i 2009, sammen­lignet med 26 prosent av de syssel­satte i alt. Dette resultatet er på nivå med tallene for året før.

De funksjonshemmede er noe over­representert blant de syssel­satte i helse- og sosial­tjenester og i primær­næringene, men utover dette er nærings­fordelingen nokså sammen­fallende med den som gjelder for de syssel­satte i alt.

65 prosent mottar stønad

65 prosent av dem med funksjons­hemning oppga å motta én eller flere stønader som følge av funksjons­hemningen i 2009.

Av de sysselsatte med funksjons­hemning var 40 prosent stønads­mottakere. Av disse igjen mottok halvparten uføre­pensjon.

Begrenser valget av arbeidsoppgaver

Av de funksjonshemmede som var i arbeid, oppga 67 prosent at funksjons­hemningen begrenser hva slags type arbeids­oppgaver de kan utføre dette til tross for de hjelpemidler de eventuelt har til rådighet.

56 prosent oppga at funksjons­hemningen begrenser hvor mye de kan arbeide.

Slik tilpasser du arbeidssituasjonen for funksjonshemmede

Tilrettelegging for over halvparten

54 prosent av de ansatte hadde fått arbeids­situasjonen tilpasset funksjons­hemningen, ifølge tallene for 2009.

Av dem som ikke hadde fått arbeids­situasjonen tilpasset funksjons­hemningen, framholdt 22 prosent at det er behov for slik tilpasning.

Av dem som allerede hadde fått noe tilrette­legging, var det 25 prosent som hadde behov for enda mer.

Alle disse tallene er på linje med tidligere resultater.

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede, 4. kvartal 2009 (SSB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS