Ryggplager cb531898

Mye å hente på helsetrøbbel

I en ny doktor­grad­studie har overlege og forsker Ingrid Sive­sind Mehlum ved Statens arbeids­miljø­insti­tutt funnet at arbeids­relaterte helse­prob­lemer er svært vanlige, og at for­skjeller i arbeids­for­hold til dels kan forklare hvorfor helse­prob­lemer er sosi­alt skjev­for­delt i befolk­ningen.

Publisert

Ingrid Sivesind Mehlum har avlagt doktor­grad om arbeids­relaterte helse­problemer.

Mehlum og hennes medarbeidere har funnet at ca. 60 prosent rapporterte arbeids­relaterte helse­problemer den siste måneden.

Smerter i nakke/skulder og arm ble tilskrevet arbeids­forhold hos 3 av 4 med slike smerter, mens halv­parten av personene med kors­rygg­smerter og uvanlig tretthet mente det skyldtes jobb, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Sosial skjevfordeling

Muskel-skjelett­smerter var sterkt sosialt skjevfordelt. Blant mannlige ufaglærte arbeidere var kors­ryggs­merter nesten dobbelt så vanlig som blant menn i over­ordnet stilling eller akademiker­arbeid.

De sosiale forskjellene var større blant menn enn blant kvinner, og større for kors­rygg­smerter enn for smerter i nakke/skulder og arm.

Tungt fysisk arbeid og lav selvbestemmelse var mye vanligere i de lavere sosiale klassene og forklarte 1/3-1/2 av forskjellene i forekomst av kors­rygg­smerter mellom arbeidere og ledere/akademikere.

Les også: Gratis brosjyre fra Atil, NAV og Ptil om til­rette­legging av arbeids­plassen

"

45 prosent blant oss har opplevd smerter i nakke, skulder eller arm bare i løpet av den siste måneden.

Uenig om hva som er arbeidsrelatert

For et mindre utvalg av dem som hadde smerter i nakke/skulder og arm, sammen­liknet forskerne den ansattes egen vurdering av om smertene av arbeids­relatert, med en leges vurdering.

Det var ganske stor enighet om hvor stor andel av tilfellene som var arbeids­relatert, men betydelig uenighet om hvilke tilfeller som var det.

Det var også større enighet om arbeids­relaterte enn ikke-arbeids­relaterte smerter, særlig blant menn.

Les også: Høyest sykefravær blant lavest utdannede

Potensial for forebygging

Den store andelen av selv­rapporterte arbeids­relaterte helse­problemer antyder at det finnes store muligheter for å forebygge helse­problemer ved å endre kjente risiko­faktorer på arbeids­plassen.

Les også: Ergonomiske løsninger kan senke sykefraværet (Mehlum)

Mangel på kunnskap om forekomsten av arbeids­relaterte helse­problemer gjør imidlertid at det er vanskelig å anslå potensialet for forebygging.

Avhandlingen bærer navnet: Work-related health problems in the population. Impact of working conditions on health and on social inequalities in musculo­skeletal pain among Oslo citizens aged 30-45 years,

Kilde: Arbeidsforhold og helseproblemer i befolkningen (Stami)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS