Furnes-Hamjern-opplæring
Furnes-Hamjern-opplæring

Mestring er nøkkelordet

Furnes-Hamjern i Stange utenfor Hamar har nylig gjennomført et bedriftsinternt kurs i lese- og skriveopplæring. Resultatet oversteg forventningene, og nå vil bedriften gjenta suksessen.

Publisert

To av kursdeltakerne, Knut Ivar Forsmo (t.v.) og Kjell Erik Lundsbakken (t.h.) har hatt både stort utbytte og mye gøy på kurset som Berit Høyvik fra Tepas har ledet. (Alle foto: Jan Tveita)

I november 2009 satte Furnes-Hamjern SCC as i Stange i Hedmark i gang lese-, skrive- og dataopplæring blant sine ansatte, og deltakerne får ikke fullrost tilbudet nok etter at kurset nå er avsluttet:

– Alle har opplevd fremgang, slår Knut Vidar Forsmo fast, én av de åtte som deltok på kurset fra starten av. Denne påstanden skriver Kjell Erik Lundsbakken, en annen av kursdeltakerne, øyeblikkelig under på: – Gruppa har vært utrolig bra, understreker han. Den har sveiset oss sammen. Faktisk er det flere av kursdeltakerne som overhodet ikke hadde snakket med hverandre før vi møttes på kurset. Både Forsmo og Lundsbakken gir også uttrykk for at de bare har fått positive tilbakemeldinger fra folk utenfra.

– I tillegg får du et annet forhold til bedriften og ledelsen etter et slikt kurs, sier Forsmo, som legger til at dette er første gang han har fått tilbud om opplæring i jobben, og dét etter over 30 år i arbeidslivet!

Nå har vi selv søkt om BKA-midler for å starte felles BKA-kurs for våre to bedrifter i Hamar og Stange etter sommeren, forteller HMS-leder Frode Amundsen (t.v.) og fabrikksjef Trond Rykhus i Furnes-Hamjern SCC as.

Alle kartlagt

– Vi er 75 ansatte i Furnes-Hamjern SCC AS, og absolutt alle i hele bedriften ble kartlagt før opplæringen kom i gang, alt fra ledelsen til gutta på golvet, opplyser fabrikksjef Trond Rykhus. Vi la stor vekt på at alle skulle behandles likt, og selv om kartleggingen var frivillig, var det bare to som ikke ville være med.

– Det er viktig å være klar over at det er mange som sliter med dette, understreker Rykhus. Flere bedrifter i metallindustrien har gjennomført tilsvarende kurs. I vår bransje er det en forholdsvis høy andel som har behov for å friske opp sine lese-, skrive- og datakunnskaper. Derfor var det ikke vanskelig å slutte seg til denne ideen, som opprinnelig kom fra vår bedriftshelsetjeneste HMS Innlandet. Her har daglig leder Eivind Amb sammen med Liv-Unni Gandrudbakken vært ildsjeler og pådrivere, sier Rykhus. Det er også HMS Innlandet som har administrert kurset.

Tredje største årsak til utstøting

Eivind Amb, HMS Innlandet.

– Dette kurset hadde egentlig en litt annen fødsel enn vanlig, sier daglig leder Eivind Amb i HMS Innlandet. Som oftest er det bedriften selv som søker om BKA-midler direkte, men i dette tilfellet fikk jeg ideen etter å ha lest en artikkel om lese- og skrivevansker i arbeidslivet. Dette er faktisk den tredje største årsaken til utstøting fra arbeidslivet, nest etter sykdom og alder. HMS Innlandet har fått støtte fra Vox til å gjennomføre opplæringstiltak i utvalgte medlemsbedrifter, og Furnes-Hamjern var en av de aktuelle. Det var dette som fikk snøballen til å rulle, forklarer Amb.

Samarbeidsprosjekt

– Kartleggingen dokumenterte at det var et behov for å friske opp lese- og skrivekunnskapene i bedriften, sier Berit Høyvik, spesialpedagog og personalkonsulent i Tepas Personal, en attførings- og opplæringsbedrift med hovedbase i Trysil. Tepas har lang erfaring i denne typen opplæring.

–Her samarbeider HMS Innlandet med Tepas, forklarer Høyvik. Prosjekt finansiert av Vox gjør det mulig at ansatte i vanlige bedrifter får hevet sin basiskompetanse knyttet til den enkeltes daglige arbeidsoppgaver, uten at det koster bedriften eller den ansatte noe.

– Vi måtte organisere opplæringen praktisk i forhold til produksjonen i Furnes-Hamjern, sier Høyvik. Kurset strakte seg totalt over 50 timer, fordelt på én dag i uka. I bedriften, som har en toskiftsordning, foregikk halvannen time av opplæringen i arbeidstiden og halvannen time etter.

–Oppmøtet var veldig bra, konkluderer Høyvik. Kun én av deltakerne falt ut underveis i kurset. Alle de sju øvrige fullførte. Høyvik mener det er prisverdig av bedriftsledelsen at den har latt arbeidstakerne få bruke arbeidstid på opplæring, til tross for at flere av dem har forholdsvis lite bruk for lese- og skriveferdigheter i jobben til daglig.

Motivasjon viktig

– Men det er viktig å understreke at vi ikke gikk rett på sak, sier HMS-leder Frode Amundsen i Furnes-Hamjern. Det var Amundsen som først ble kontaktet av HMS Innlandet om tilbudet. – Før vi satte i gang noe som helst, drev vi et utstrakt motivasjonsarbeid. Dette er avgjørende for å lykkes, understreker Amundsen. Ledelsen må involveres, det samme må fagforeningen og verneombudet, som Amundsen hele tiden hadde tett kontakt med. Vi fikk umiddelbart klubbens velsignelse.

Bedriftsledelsen innkalte alle ansatte til et informasjonsmøte, der Tepas og HMS Innlandet gjennomførte et rollespill.

– Rollespillet var en fulltreffer, mener Amundsen. Også bedriftshelsetjenesten deltok i dette motivasjonsarbeidet.

Evaluering

Tepas la på sin side vekt på å skape et godt læringsmiljø i gruppa.

– Vi har samarbeidet med HMS-leder Amundsen for å få gode og relevante tekster å bruke i undervisningen. Dette kan være sikkerhetsinstrukser, brannforskrifter og lignende, tekster som trengs både i arbeid og privat. Målet har vært å opparbeide god lese- og læreteknikker, ikke minst å huske det vi har lest og lært, sier Høyvik, som for øvrig har lagt vekt på å følge opp spørsmål når de har oppstått i gruppa.

– Alle sju som fullførte kurset, gir uttrykk for at dette har hatt stor betydning for dem, ikke bare på jobben, men også i privatlivet. For det som har betydning for folks privatliv, har også betydning for jobben. Fem av sju sier at kurset har hatt innvirkning på jobben de utfører til daglig.

– Vi legger stor vekt på mestring og trygghet i læringssituasjonen, og alle deltakerne har hatt fremgang. I tillegg har kurset gitt selvtillit til mange. De føler at de mestrer mange av dagliglivets utfordringer bedre. Og nettopp mestringsfølelse og selvtillit er nøkkelordene for det vi driver med, understreker Høyvik.

Hun legger til at det har vært utrolig gøy å holde kurs på Furnes-Hamjern: – Det at både kursdeltakere og veileder trives, bidrar også til et godt læringsmiljø, sier hun.

– Husk at ikke alle har udelt positive erfaringer fra sin egen tid på skolebenken i barndom og ungdom. Vi har derfor lagt vekt på å unngå situasjoner som i sterk grad assosieres med skole, sier Berit Høyvik i Tepas.

Furnes Hamjern SCC as i Stange i Hedmark.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS