arbeidsmiljø_colourbox

Arbeidsmiljø i Europa

Sju av ti norske bedrifter foretar rutinemessige analyser av sykefravær, mens fem av ti europeiske har denne rutinen på plass. Ni av ti norske bedrifter oppgir at de har handlingsplaner for arbeidsmiljøet.

Publisert

(Ill.foto:Colourbox)

Dette kommer fram i den første store arbeidsmiljøundersøkelsen i Europa, med vekt på psykososiale risikoforhold som arbeidsrelatert stress, vold og trakassering, skriver ledernett.no.

Det er European Agency for Safety and Health at Work i Bilbao, EUs organ for arbeidsmiljøinformasjon, som har laget undersøkelsen. Norsk deltakelse er finansiert av Arbeidsdepartementet.

Undersøkt 31 land

I Norge har TNS Gallup gjennomført telefonintervjuer med ledere og verneombud i 950 virksomheter. Disse inngår i den komparative studien hvor det til sammen er foretatt ca 36 000 telefonintervjuer som dekker både privat og offentlig sektor i 31 land.

Respondentene ble spurt om hvilke arbeidsmiljøtiltak som gjennomføres på arbeidsplassen, hva som er de viktigste driverne for å sette i gang arbeidsmiljøtiltak, og hva som hindrer iverksettelse av slike tiltak.

Store variasjoner

Resultatene tyder på at flertallet av europeiske virksomheter er positivt engasjert i ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Samtidig foreligger det til dels store variasjoner mellom land og bransjer og mellom store og små virksomheter. Blant sentrale funn fra undersøkelsen kan nevnes:

* Om lag 75 prosent av de undersøkte virksomhetene på europeisk nivå og omtrent 90 prosent av de norske, oppgir å ha et etablert system i form av en dokumentert policy, et fastsatt ledelsessystem eller en fastsatt handlingsplan for arbeidsmiljøet.

* Over 80 prosent av de norske virksomhetene som har etablerte systemer for ivaretakelse av arbeidsmiljøet mener at dette har betydning for arbeidsmiljøet.

* Sammenliknet med europeiske virksomheter for øvrig foretar norske virksomheter i høy grad rutinemessige analyser av sykefravær. Mens over 70 prosent av norske virksomheter foretar slike analyser, er dette tilfellet for om lag 50 prosent av de europeiske totalt.

* Norske og skandinaviske virksomheter bruker mye spesialisttjenester som ergonomer og psykologer i sitt helse- og sikkerhetsarbeid. Mens de her ligger over gjennomsnittet i Europa, ligger de under gjennomsnittet når det gjelder bruk av generell ekspertise som bedriftsleger, sikkerhetseksperter og generelle konsulenttjenester rettet mot arbeidsmiljø.

* Svenske og norske virksomheter rapporterer i størst grad at tidspress er et problem. Samtidig rapporterer norske virksomheter, i større grad enn gjennomsnittet for de europeiske landene, at de har prosedyrer for å håndtere arbeidsrelatert stress.

* Norge er det landet hvor flest virksomheter (87 prosent) rapporterer at en fagforening er representert lokalt i virksomheten, og er også blant de landene som har en særlig høy forekomst av verneombud (92 prosent).

* Norge er også blant de landene hvor flest virksomheter rapporterer at de involverer de ansatte i utforming og gjennomføring av tiltak mot psykososiale arbeidsmiljøproblemer.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS