lese-og-skrivevansker

430 000 voksne sliter med basiskompetansen

430 000 voksne i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. 27 prosent behersker ikke dagens teknologi.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet, etter alder og helse. 27 prosent av den voksne befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har behov for opplæring, og risikerer derfor å falle utenfor arbeidslivet ved omstillinger.

Tom Sørhus, VOX. (Foto: Jan Tveita)

– Derfor har disse menneskene behov for å styrke sin basiskompetanse, sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør i Vox, det nasjonalt fagorganet for kompetansepolitikk. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet. Gjennom programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) yter Vox tilskudd til opplæring av personer med særskilte behov, både mennesker som står i og utenfor arbeidslivet, opplyser Sørhus.

Grunnleggende opplæring

Det er bedriften som utformer søknaden om BKA-tilskudd. I stikkord dreier BKA-opplæringen seg om trening i:

● Å lese og skrive.

● Digitale ferdigheter.

● Regneferdigheter.

Kravene øker

Et moderne arbeidsliv preget av raske og hyppige omstillinger og endringer fører til at kravene til basisferdighetene øker.

– BKA-midlene retter seg først og fremst mot dem som befinner seg i gråsonen i arbeidslivet, men også mot dem som står uten arbeid, opplyser Sørhus. Gjennom tilskudd skal Vox bidra til at arbeidstakere får den nødvendige kompetansen de trenger for å få innpass i og beholde jobben sin i et raskt skiftende arbeidsliv. Vedlikehold og trening av lese- og skriveferdigheter kan være avgjørende for å hindre at folk blir utstøtt av arbeidslivet, spesielt i tøffe omstillingstider, mener Sørhus. Slik sett er vår agenda sammenfallende med både intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og seniorpolitiske tiltak i arbeidslivet. Det er våre seniorer som har de største utfordringene med å mestre dagens teknologi. De eldre arbeidstakerne mangler ofte de nødvendige datakunnskapene som trengs for å mestre arbeidet sitt.

Retter seg mot alle

BKA-tilskudd retter seg mot alle ansatte i virksomhetene. Det skjelnes med andre ord ikke mellom etnisk norske og arbeidsinnvandrere. Sørhus opplyser at innslaget av innvandrere utgjorde ca. 25 – 26 prosent i 2008.

ALL-undersøkelsen

Vox baserer arbeidet sitt på tidligere erfaringer og undersøkelser, blant annet undersøkelsen om lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen, den såkalte ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills).

I fjor mottok Vox 343 søknader om tilskudd. Disse søkerne søkte om i alt 168 millioner kroner. Bak disse søkerne finner vi 604 virksomheter fordelt på hele landet.

– Poenget er å ha en god og attraktiv tilskuddsordning for bedriftene – for at de igjen kan gi opplæring til sine ansatte. Ikke minst i et HMS-perspektiv er dette viktig, for eksempel å kunne lese og forstå innholdet i sikkerhetsinstrukser på arbeidsplassen, sier avdelingsdirektør Tom Sørhus i Vox.

Fortsatt tabubelagt

Gry Høgberg, GIV, Kongsvinger. (Foto: Jan Tveita)

– Det er krevende å rekruttere folk til lese- og skriveopplæring. Trolig skyldes dette at manglende lese- og skriveferdigheter fremdeles er litt tabubelagt.

– Men de som våger spranget og deltar i BKA-opplæringen, finner det veldig nyttig, understreker Gry Høgberg, BKA-kontakt i Hedmark. Hun opplyser at hvert fylke har sin egen BKA-kontakt, som bistår virksomheter som får opplæringsmidler gjennom BKA.

Rekruttering

– BKA-kontakten er ansvarlig for å rekruttere søkere til ordningen i sitt fylke, forklarer Høgberg. Oppgaven er blant annet å drive veiledning og bistå i søkeprosessen. Vi BKA-kontakter har mye erfaring med tilskuddsordningen, og kan veilede andre i dette arbeidet.

Infomøter

– I tillegg arrangerer vi informasjonsmøter og samlinger om ordningen. Det er ikke bare virksomhetene selv som kan søke om tilskudd direkte. Også organisasjoner og bransjeforeninger kan søke, på den betingelse at de har et samarbeid med en bedrift. Én kurstilbyder kan dessuten samarbeide med flere andre for å danne en større gruppe.

Relevant opplæring

– Den opplæringen som finner sted gjennom BKA-ordningen, skal være relevant for den arbeidssituasjonen deltakerne er i. I opplæringen bruker vi derfor blant annet tekster og materiell basert på arbeidssituasjonene deres. Dette gjør at deltakerne finner opplæringen nyttig og givende, sier Gry Høgberg, som selv gir uttrykk for at hun finner det interessant og meningsfylt å jobbe med BKA.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS