Mennesker-illustrasjon

Raskere tilbake til 14 institusjoner

Helse Sør-Øst RHF tilbyr 14 institusjoner avtale for Raskere tilbake. Dette kommer i tillegg til tilbud i helseforetakene.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Etter at myndighetene gjorde det klart at prosjekt Raskere tilbake blir videreført i 2010, startet Helse Sør-Øst anskaffelsesprosessen for kjøp av rehabiliteringstjenester fra private institusjoner. Det ble bedt om tjenester innenfor både overvekt, og muskel- og skjelettlidelser.

– Erfaringene og de vurderingene vi har gjort på bakgrunn av ventelistetall og informasjon fra helseforetakene våre, viser at det er innenfor disse områdene det er behov for tjenester, sier ansvarlige for prosjektet i Helse Sør-Øst RHF, Pål Christian Roland. Han mener at regionene nå, med de tilbudene som eksisterer i helseforetakene og avtalene som nå tildeles, vil ha tilbud av god kvalitet for hele befolkningen.

Med midler fra IA

Målet med raskere tilbake er å gi tilbud til pasienter som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt, raskere tilbake i arbeid. Raskere tilbake er et prosjekt som er finansiert ved øremerkede midler der myndighetene har omfordelt midler fra avtalene om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Kvalitet, tilgjengelighet og pris

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført anskaffelsen etter lov om offentlig anskaffelse og vurdert institusjonene på bakgrunn av kriterier som var kjent for alle leverandørene på forhånd. Kvalitet er vektet høyest (50 prosent) i anskaffelsen, ved siden av tilgjengelighet og pris. Etter en totalvurdering av tilbudene er 14 institusjoner tilbudt avtale. Både dag- og døgntilbud er med i vurderingen, samt poliklinikk og ambulante tjenester. Rammen for anskaffelsen er på 60 millioner kroner.

Institusjonene har mulighet til å klage på tildelingen, og avtalene blir ikke endelig underskrevet før i midten av april. Avtalene gjelder for 2010, med mulighet for forlengelse med ett pluss ett år.

Du finner institusjonene som er tilbudt avtale her.

Raskere tilbake inne i sitt fjerde år

Prosjekt raskere tilbake er nå inne i sitt fjerde kalenderår. For de tre første årene har Helse Sør-Øst RHF blitt tildelt til sammen 727 millioner kroner. For 2010 er det bevilget om lag 230 millioner kroner. Samtlige helseforetak og private, ideelle sykehus i regionen deltar med tilbud i ordningen. I tillegg kjøpes det plasser ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Prosjektet som kommer som tillegg til ordinær drift i Helse Sør-Øst, har vært vellykket. Mange har fått rask hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet (om lag 11 300 i 2009).

Se også: www.helse-sorost.no/raskeretilbake

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS