Krever større HMS-innsats i landbruket

Det er behov for å forbedre arbeidet for å redusere antallet ulykker i landbruket. Dette er et individuelt ansvar på den enkelte gård, men også et kollektivt ansvar for næringa og aktørene rundt bonden.

Publisert

Dette går fram av rapporten fra arbeidsgruppa som har hatt som oppgave å gjennomgå organisering og arbeidsmetoder i landbrukets HMS-aktivitet, skriver Norges Bondelag på sine nettsider. Arbeidsgruppa som var et av resultatene av jordbruksoppgjøret 2009, har bestått av Leif Forsell, Landbruks- og matdepartementet, Marit Haugen, Norges Bondelag, Olaf Godli, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Grue, Landbrukets HMS-tjeneste og Henrik Solbu, Stiftelsen KSL Matmerk.

Flere må ta ansvar

Arbeidsgruppa mener det er nødvendig at et stort antall aktører tar ansvar for å bidra til mer oppmerksomhet rundt praktisk og systematisk HMS-arbeid. Det er nødvendig med bedre samarbeid mellom aktørene på dette feltet, heter det. Arbeidsgruppa mener det må legges vekt på bedre og bredere informasjon, veiledning og rådgiving. Dette er av stor betydning for å endre holdninger og forbedre det systematiske og praktiske HMS-arbeidet i landbruket, blir det understreket.

Arbeidsgruppa foreslår blant annet:

● Etablering av et forpliktende, nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.

● Reetablering av Jordbrukets verneutvalg.

● Aktiv deltakelse fra Landbruks- og matdepartementet og Arbeidstilsynet i gjennomføringen av Ulykker i Norge – Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskader 2009-2014.

● LMD bør sette HMS på dagsorden i sin styringsdialog med fylkesmannen.

● Stiftelsen KSL Matmerk bør bidra til at varemottakerne i større grad følger opp avvik fra HMS-kravene i KSL med relevante sanksjoner.

● Påbud med setebelte ved bruk av traktor på offentlig veg.

● Prioritere forskning på HMS i landbruket innenfor rammen av jordbruksavtalens forskningsmidler.

Her kan du lese hele rapporten fra arbeidsgruppa.

(Norges Bondelag)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS