Stillas-med-plastlemmer

Ønsker nullvisjon på norske byggeplasser

I trafikken jobber veimyndighetene etter en nullvisjon - null skadde og drepte i trafikken. Bør en tilsvarende visjon etablereres for byggenæringen?

Publisert

Arild Borud er HMS-leder i Bautas. (Foto: Jan Tveita)

- Vi synes det er en interessant idé, sier HMS-ansvarlig i utleieselskapet Bautas, Arild Borud til Byggeindustriens nettside, bygg.no. Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført rundt 2000 inspeksjoner på norske byggeplasser. Resultatet er alarmerende. Over halvparten av disse har fått pålegg om utbedringer i forhold til sikkerhet og en femtedel har blitt stanset umiddelbart på grunn av livsfarlige forhold.

- Funnene Arbeidstilsynet har gjort, viser med all tydelighet at det er et stort forbedrings- potensial for å øke sikkerheten på norske byggeplasser. Det er gjort mange grep for å bli bedre, men hele bransjen har fortsatt en lang vei å gå, påpeker Borud.

Det syndes mye i høyden

Der det syndes mest på sikkerhet er under arbeid i høyden. - Dessverre registrerer også vi at det slurves en del ved arbeid på stillaser, noe som kan medføre stor risiko. Vi stiller svært strenge krav når vi leier ut stillaser og vi tilbyr også ettersyn på byggeplassene. Når et stillas er forskriftsmessig montert og overlevert til kunde, er det kundens ansvar å påse at stillaset blir benyttet korrekt. Her har vi dessverre liten påvirkning i etterkant dersom kunden foretar endringer på vår installasjon, sier Borud.

God sikkerhet er god lønnsomhet

Et av tiltakene for å øke sikkerheten på byggeplassene, skjer gjennom kursing. Årlig arrangeres flere hundre kurs for byggebransjen.

- Vi opplever god respons og etterspørsel på de kursene vi holder, men i lys av Arbeidstilsynets funn, er det åpenbart behov for flere tiltak.

En tilnærming til problemet kan være at en samlet næring kommer på banen og definerer flere konkrete tiltak. Ofte hører vi at mange velger enkle løsninger for å spare penger.

- Men all erfaring viser at investering i HMS gir best lønnsomhet over tid, og det er utvilsomt hele næringen tjent med. I byggeprosjekter der sikkerhet er viet mye oppmerksomhet, høster vi også gevinster i form av smidig og effektiv byggeprosess, mindre planlegging, mindre overtid, færre feil og ulykker/skader samt økt trivsel og lavere sykefravær. Sikre byggeplasser lønner seg, og det er et nødvendig bidrag for å redusere byggekostnadene i bygge- og anleggsbransjen. Utfordringen er hvordan vi kan legge bedre til rette for dette, ikke minst av hensyn til mindre aktører.

Nullvisjon i trafikken

" - Veimyndighetene har etablert en nullvisjon fordi man anser drepte og skadde i trafikken som et stort samfunnsproblem. Arbeidet med å bedre sikkerheten gjennom de senere år, har også gitt gode resultater i form av færre drepte og skadde. Hvorvidt det er realistisk å innføre en nullvisjon i byggebransjen, skal ikke vi gi et svar på, men det er en interessant tanke.Vi registrerer også at målrettet arbeidet med sikkerhet hos vegmyndighetene har gitt positive resultater, avslutter Borud.

(bygg.no)

"
Powered by Labrador CMS