Sjef cb569963

Høy pris på omstillinger

Omorganiseringer tærer på ansattes helse, eieres økonomi og brukeres tålmodighet. De øker også risikoen for sykefravær og utstøting fra yrkeslivet. Men gjennomføres skal de, koste hva det koste vil.

Publisert

Omstil­linger og fusjoner blir ofte over­solgt, som om de skulle være det reneste gull­egget.

Et uvesen har fått det for seg at fusjoner, ned­beman­ning og omorgan­isering er løs­ningen på alle prob­lemer, skriver Johnny Gimme­stad i en kommentar i Aften­posten.

Det skal gjøre bedrifter mer lønn­somme, aksjonærer rikere og spare stat og kommune for store kost­nader, må vite.

Men uvesenet bryr seg lite om mot­fore­stil­linger fra engste­lige med­arbeidere eller betenkte brukere.

De fleste omstillinger feiler

Mastergrads­student Eva Lokken ved BI fremhever at mellom 50 og 80 prosent av alle endrings­initiativ mislykkes, selv i de mest vel­drevne virksom­heter.

Forskerne Frode Skjeret og Lars Sørgard ved Samfunns- og nærings­livs­forskning peker på flere årsaker til at fusjons­lysten brer seg.

Én av dem er rett og slett flokk­mentalitet. En annen er at det for en sjef gir høyere status og høyere lønn å lede en stor, offensiv virk­somhet enn en liten og defensiv. Derfor har sjefene en egen­interesse i å sluke sine nærmeste konkur­renter.

Iblant får eiere og andre involverte altfor optimistiske analyser av hvor bra dette skal gå. Det skapes skyhøye forvent­ninger (men med til­svarende fallhøyde). Men det kan også gi med­arbeiderne en følelse av at alt som ble gjort tidligere, var feil.

Stordrift kan gi rovdrift

For like systematisk som lederne overdriver for­delene, underslår de gjerne risiko­momentene, påpeker Skjeret og Sørgard.

Hvem gidder å bry seg med å snakke om stor­drifts­kostnader? Og hva skjer med farene for redusert produktivitet, tap av nøkkelpersonell og verdifulle mellom­ledere, for ikke å snakke om alle over­gangs­kostnadene som må til når nye, store struk­turerer skal bygges opp?

Gir fravær og uførhet

"

De personlige følgene kan bli meget alvorlige.

Professor Mari Rege ved Univer­sitetet i Stavanger har sett på de menneskelige kostnadene ved omstillinger og ned­beman­ninger: Alt fra økt risiko for skils­misse og krimi­nalitet til høyere syke­fravær og økt risiko for selvmord.

Ett eksempel viser at for en tilfeldig valgt person på 40 år, som i 1995 jobbet i en virksomhet som i løpet av nærmeste tiår ned­bemannet mer enn 60 prosent av sine arbeids­takere, ville sann­synlig­heten for å bli uføre­trygdet øke med 24 prosent.

Kollegene Knut Røed og Elisabeth Fevang tilføyer at både syke­fraværet og over­gangen til å bli lang­varige trygde­brukere stiger markant.

Kilde: Omstillingenes pris (Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS