Fjøsarbeid
Fjøsarbeid

Får KOLS i fjøset

Uten arbeidsmessig eksponering ville mange arbeids­takere trolig ikke ut­vik­let folke­syk­dommen KOLS. Også bønder er utsatt. Nye studier viser en tyde­lig sammen­heng mellom fjøs­arbeid og KOLS.

Publisert

KOLS er en av vår tids nye folke­sykdommer og øker i omfang. Noen yrkes­grupper er mer utsatt for risiko­faktorer som kan påvirke utviklingen av sykdommen. Uten den arbeids­messige ekspo­neringen ville mange arbeids­takere ikke utviklet sykdommen, melder Statens arbeids­miljø­insti­tutt.

"

Husdyr­bonden er mer utsatt enn andre bønder.

Røyk ofte årsak,men jobben påvirker

Mer enn 300 000 nordmenn har utviklet KOLS, mange uten å vite det. I 90 prosent av tilfellene er tobakks­røyking hoved­årsaken til sykdommen.

Tidligere har KOLS nesten ute­lukkende blitt tilskrevet egen røyking, men man har i lang tid hatt mistanke om at påvirk­ningsfaktorer i arbeid kan være avgjørende for utvikling av sykdommen.

Les også: KOLS er kraftig under­rapport­ert som yrkes­sykdom i Norge

Store grupper arbeids­takere, særlig i industrien og land­bruket, er utsatt for å få yrkes­betinget KOLS. Dette gjelder både røykere og ikke-røykere.

Fra enkelte bransjer har en også informasjon om sammen­henger mellom spesifikke eksponeringer og KOLS, dette gjelder blant annet yrkes­grupper som er eksponert for støv og gass.

Utsatt med husdyr

"

Husdyrbønder har 50 prosent mer kronisk bronkitt enn bønder i plante­produksjon.

Husdyrbønder spesielt utsatt for eksponering som kan føre til KOLS

En ny studie utført av professor Wijnand Eduard ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom fjøsarbeid og KOLS.

I studien ble 8500 bønder og 150 gård­sbruk under­søkt. Resultatene viser at hele 14 prosent av norske husdyr­bønder har KOLS.

– Sigarett­røyking har vært ansett som den viktigste årsaken til KOLS. Når 32 prosent av bøndene med KOLS ikke røyker, må faktorer ved yrket bidra med en vesentlig del, sier Wijnand Eduard.

Les også: Britiske meteorologer har utviklet et system for å varsle om sykdoms­frem­kallende vær­endringer

Bakterier og støv i fjøset

Husdyrbønder har 30 prosent høyere forekomst av KOLS og 50 prosent mer kronisk bronkitt enn sine yrkes­kolleger som bare driver plante­produksjon.

– Prøvene viser at konsentrasjonen av sopp­sporer og gift­stoffer fra bakterier inne i fjøset ligger mange ganger over hva som er trygt.

– Husdyr­bonden blir utsatt for dette minst to ganger om dagen året rundt, mens kornbonden jobber ute på åkeren og på låven bare noen uker i løpet av et år. Det er sann­synligvis for­klaringen på at husdyr­bøndene er hardest rammet.

– Arbeids­forholdene i fjøset og eksponering for støv, og bestand­delene i støvet, er sann­syn­ligvis årsaken til den økte fore­komsten av sykdom­stilfeller, utdyper Eduard.

Les også: Smelte­verks­ansatte krever yrkes­skade­erstat­ning for KOLS

Raskest økende i verden

Dr. med Marit Skogstad ved Statens arbeids­miljø­institutt anser KOLS som et stort folke­helse­problem og mener sykdommen får altfor lite oppmerk­somhet.

– Ifølge WHO er det denne lunge­sykdommen som øker raskest slik at den i 2020 vil være den tredje viktigste dødsårsaken i vår del av verden, sier Skogstad, som også er med i Lege­foreningens strategi­gruppe for KOLS.

Kilde: Yrkesbetinget KOLS (STAMI)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS