klokke-bredde-cb

Atil med pålegg om ledende stillinger

Ernst & Young AS må end­re ar­beids­tids­ord­nin­gen for fire ar­beids­ta­ke­re i ledende stillinger. Ar­beids­til­sy­net me­ner da­gens prak­sis er i strid med arbeids­tids­be­stem­mel­se­ne.

Publisert

Atils pålegg er spen­nen­de ved at man­ge stil­lin­ger i dag er plas­sert inn­un­der det Ar­beids­miljø­loven omtaler som sær­lig uav­hen­gi­ge og le­den­de stil­lin­ger. Sli­ke stil­lin­ger er unn­tatt ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne.

Mange stillinger er definert som særlig ledende og uavhengige. Det kan gi lange arbeidsdager.

Man­ge ar­beids­gi­ve­re har hatt tra­di­sjon for å de­fi­ne­re en rek­ke ar­beids­for­hold som sær­lig uav­hen­gi­ge og le­den­de, som mel­lom­le­de­re, in­gen­iør­er, ar­ki­tek­ter og andre.

Fag­for­en­in­ger mener dette er i strid med lo­vens in­ten­sjon om å be­skyt­te ar­beids­ta­ke­re mot lange ar­beids­dager.

Les også: Sjefen ringer når du har fri

Opprettholder pålegg

Nå har Di­rek­to­ra­tet for Ar­beids­til­sy­net har vur­dert en kla­ge fra re­vi­sor­sel­ska­pet Ernst & Young AS om på­legg, som sel­ska­pet ble ilagt av Ar­beids­til­sy­net i Oslo etter til­syn i 2008.

Sel­ska­pet ble den gang på­lagt å gi de fire ar­beids­ta­ker­ne, som hadde tit­tel man­ager og se­ni­or man­ager, en ord­ning som var in­nen­for ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne. Di­rek­to­ra­tet opp­rett­hol­der på­leg­ge­ne fra Ar­beids­til­sy­net i Oslo.

- Ar­beids­gi­ver skal sør­ge for at ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne i ar­beids­mil­jø­lo­ven føl­ges. Ar­beids­ta­ke­re med sær­lig uav­hen­gig stil­ling og le­den­de stil­ling kan i helt spe­si­el­le til­fel­ler unn­tas fra ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne, sier di­rek­tør Ing­rid Fin­boe Svend­sen i Ar­beids­til­sy­net.

- Unn­ta­ke­ne er ment for ar­beids­ta­ke­re som har ty­de­lig og åpen­bar uav­hen­gig­het i for­hold til når og hvor de job­ber, og som har mu­lig­het til å sty­re egen ar­beids­be­last­ning. Unn­ta­ke­ne gjel­der også ar­beids­ta­ke­re i det øvre le­der­sjikt.

Ernst & Young AS me­ner at alle ar­beids­ta­ke­re i re­vi­sjons­sel­ska­pet med tit­tel man­ager og se­ni­or man­ager har en sær­lig uav­hen­gig og le­den­de stil­ling.

" Les også: Nattarbeid og lange arbeidsakter er en farlig blandingog Godt privatliv gir god arbeidsmoral (Ledernett)

Ikke særlig ledende stillinger

Di­rek­to­ra­tet for Ar­beids­til­sy­net har sett nær­me­re på hvor­dan de fire ak­tu­el­le ar­beids­ta­ker­ne ut­fø­rer sine ar­beids­opp­ga­ver. Kon­klu­sjo­nen er at de ikke har en sær­lig uav­hen­gig el­ler le­den­de stil­ling. Der­med kan de hel­ler ikke unn­tas fra ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne i ar­beids­mil­jø­lo­ven.

Føl­gen­de mo­men­ter er vur­dert:

" * mu­lig­het til selv å sty­re opp­drags­meng­den * mu­lig­het til selv å kun­ne in­strue­re og de­le­ge­re * mu­lig­het til selv å sty­re ut­vik­lin­gen i et pro­sjekt * for­må­let med ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne * lønns­ni­vå * tids­bruk på ad­mi­nist­ra­ti­ve opp­ga­ver * re­el­le an­svars­for­hold og ar­beids­opp­ga­ver, uav­hen­gig av tit­tel* per­so­nal­an­svar

Les også: Flest overtramp i små gründerbedrifter

Økt ri­si­ko for hel­se­ska­der

Ar­beids­mil­jø­lo­vens gren­ser for ar­beids­tid, over­tid og ar­beids­fri byg­ger på ar­beids­me­di­sinsk kunn­skap om men­nes­kers be­hov for re­gel­mes­sig søvn, hvi­le og so­si­al kon­takt.

" Uheldige virk­nin­ger av mye arbeid: * Lan­ge ar­beids­da­ger over lang tid øker ri­si­ko­en for hjer­te- og kar­syk­dom­mer. Risi­ko­en øker be­ty­de­lig ved mer enn 60 ti­mers ar­beid i uken over lang tid. * Mind­re enn 5 ti­mers søvn i døg­net gir økt ri­si­ko for hjer­te­in­farkt. * Ri­si­ko for feil­hand­lin­ger øker hos med­ar­bei­de­re som job­ber mer enn 60 ti­mer i uken.* Tra­fikk­ri­si­ko­en et­ter ar­beids­tid øker. Ar­beids­da­ger på mer enn 12 ti­mer øker ris­ikon for tra­fikk­ulyk­ker på vei hjem fra jobb.

Les mer: http://www.arbeidstilsynet.no/c26964/nyheter/vis.html?tid=53106

"
Powered by Labrador CMS