Overtid cb568051
Overtid cb568051

Legg tilrette for skiftarbeid

Å plan­legge en skift­ord­ning drei­er seg ikke bare om å få tids­ka­ba­len til å gå opp. Det er like vik­tig å tenke på ar­beids­miljø og or­ga­ni­sa­to­ris­ke for­hold.

Publisert

Les også: Ti gode råd om arbeids­mønster ved skift­arbeid og Fem gode råd om natt­arbeid

Disse rådene er ge­ne­rel­le og kan egne seg for å sette opp dine egne mål. De dek­ker mange ulike sider ved skift­ar­beid, og det er ikke sik­kert at alle er like re­le­van­te for din virk­som­het.

Bruk der­for sunn for­nuft, diskutér gjerne skift­ord­nin­gen med de an­sat­te og balansér det opp mot dine behov som ar­beids­giver.

Fasiliteter:" Sørg for at kvelds- og natt­ar­bei­de­re får til­gang til de samme fa­si­li­te­ter som dem som job­ber på dagen. Av­sett tid til kurs og egen­ut­vik­ling - også for skift­ar­bei­de­re.
Komfort:Sørg for at tem­pe­ra­tur og lys­for­hold er hen­sikts­mes­sig, og aller helst jus­ter­bart.
Opplæring:Gi opp­læ­ring og in­for­ma­sjon om risiki ved skift­ar­beid. Som ar­beids­giver bør du for­sikre deg om at le­de­re, verne­ombud og andre ak­tø­rer er i stand til å gjen­kjen­ne pro­ble­mer før de slår ut i full blomst.
Ekstra tilsyn:Vurdér å øke til­sy­net i pe­rio­der der år­vå­ken­he­ten er lav.
Skiftstyring:Sørg for at du har kon­troll med over­tids­bru­ken, samt byt­ting av skift og be­red­skaps­vak­ter. For­søk å over­ta­le ar­beids­ta­ke­re til ikke å påta seg job­ber for and­re ar­beids­gi­ve­re.
Skiftbytte:Lag ret­nings­lin­jer og sett av tid til kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom av­trop­pen­de og på­trop­pen­de skift.
Kommunikasjon:Opp­munt­re til sam­spill mel­lom ar­beids­ta­ker­ne. Gi alene­arbeidere et kon­takt­punkt.
Helsevurdering:Opp­munt­re ar­beids­ta­ke­re til å for­tel­le fast­le­gen sin at de job­ber skift. Gi gjer­ne en gra­tis helse­vurdering til natt­arbei­de­re.
Sikkerhet:For­viss deg om at både sel­ve ar­beids­plas­sen og om­gi­vel­se­ne, som par­ke­rings­plas­sen, er godt opp­lyst, trygg og sikker.

Kilde: Health and Safety Executive

"
Powered by Labrador CMS