Sykepleier cb953421 S
Sykepleier cb953421 S

Gode råd ved skiftarbeid

Må du stå på eks­tra nå om som­me­ren, slik at andre skal få av­vik­let fe­ri­en sin? For mange er det helt greit å jobbe eks­tra, men for noen blir skift­ar­beid og ekstra­vak­ter en uøns­ket be­last­ning. Det gjel­der å finne et for­nuf­tig ar­beids­møns­ter.

Publisert

Les også: Fem gode råd ved nattarbeid

Og: Legg tilrette for skiftarbeid

De følgende råd er ge­ne­rel­le og kan egne seg for å sette opp dine egne mål. De dek­ker mange ulike sider ved skift­ar­beid, og det er ikke sik­kert at alle er like re­le­van­te for din virk­som­het.

Bruk der­for sunn for­nuft, diskutér gjerne skift­ord­nin­gen med de an­sat­te og balansér det opp mot dine behov som ar­beids­giver.

Arbeidsmengde:" Legg opp til en rik­tig og va­ri­ert ar­beids­meng­de.
Valgmulighet:Har du mu­lig­het, gi de an­sat­te val­get mel­lom per­ma­nen­te el­ler ro­te­ren­de skift. Unngå per­ma­nen­te natt­skift.
Rotasjon:Rotér skif­te­ne en­ten hver 2-3 dag eller hver 3-4 uke. Benytt skift som ro­te­rer for­over, dvs. dag­skift > kvelds­skift > natt­skift > dag­skift osv.
Beste tilpasning:Unn­gå skift som star­ter svært tid­lig på mor­ge­nen. For­søk å til­pas­se skift­tidene etter til­gjen­ge­lig­he­ten for of­fent­lig trans­port.
Tidbegrensning:Av­grens skif­te­ne til 12 ti­mer in­klu­dert over­tid. Be­grens deg til 8 ti­mer der­som det er snakk om natt­skift og/eller ar­bei­det er kre­ven­de, mono­tont, far­lig eller sik­ker­hets­kri­tisk.
Pauser:Opp­munt­re ar­beids­ta­ker­ne til å ta jevn­li­ge pau­ser. La dem få litt valg­fri­het med hen­syn på når pau­se­ne tas.
Sårbare arbeidstakere:Ta hen­syn til sår­bare ar­beids­ta­ke­re og deres behov, som unge og eldre, og sær­lig gra­vi­de kvin­ner og ny­bak­te mødre.
Påfølgende arbeidsdager:Be­grens an­tall på­føl­gen­de ar­beids­da­ger til mak­si­mum 5-7. Lan­ge skift, natt­skift og skift som star­ter tid­lig på mor­ge­nen er spe­si­elt be­las­ten­de. For­søk å hol­de deg in­nen­for 2-3 på­føl­gen­de skift av denne typen.
Søvn:La ar­beids­ta­ke­ren få to ful­le net­ter med søvn når hun eller han byt­ter fra natt­skift til dag­skift eller om­vendt.
Helgefri:Legg inn jevn­lig helge­fri i skift­pla­ne­ne.

Kilde: Health and Safety Executive

"
Powered by Labrador CMS