Steffen Torp
Steffen Torp

Jubileum for helsemestere

Høg­sko­len i Vest­fold kan feire et aldri så lite ju­bi­le­um. 25 stu­den­ter har til nå av­lagt mas­ter­grad i helse­frem­men­de ar­beid. To av de siste har fors­ket på psy­ko­so­si­alt ar­beids­miljø og mest­ring blant syke­pleie­re, og jobb­en­ga­sje­ment blant in­gen­iør­er.

Publisert

- De 25 masterne re­pre­sen­te­rer et bredt spek­ter av yr­ker, med ho­ved­vekt på hel­se­ve­se­net, opp­lyser Stef­fen Torp, før­s­te­ama­nu­en­sis ved av­de­ling for hel­se­fag, Høg­sko­len i Vest­fold.

Sam­men med pro­fes­sor Bjørg-Aase Sø­ren­sen ved samme høg­sko­le har han vært med fra star­ten av stu­di­et og er en av de bæ­ren­de kref­ter.

Studenter med lang yr­kes­er­fa­ring

Mas­ter­gra­den i hel­se­frem­men­de ar­beid er or­ga­ni­sert som et del­tids­stu­di­um over fire år, med mu­lig­het for ras­ke­re pro­gre­sjon for stu­den­ter som øns­ker det. Helse­frem­men­de ar­beid be­tyr at stu­den­te­ne mål­ret­tet skal søke å styr­ke kon­trol­len over for­hold som di­rek­te el­ler in­di­rek­te på­vir­ker hel­se.

Mas­ter­grads­stu­diet i hel­se­frem­men­de ar­beid er er­fa­rings­ba­sert. Det leg­ges der­for vekt på yr­kes­er­fa­ring ved opp­tak. Det tas opp 30 stu­den­ter pr. år.

Sy­ke­pleie­re og in­gen­iør­er

Mastergrad nr. 25 ble avlagt av Ole Ja­kob Bred­rup. Bred­rup er sy­ke­plei­er med idretts­ut­dan­ning og har fors­ket på psy­ko­so­si­alt ar­beids­mil­jø og mest­ring blant sy­ke­pleie­re i psy­kia­tri­en. Han har de sis­te åre­ne job­bet i psy­kia­tri­en, men har også man­ge års er­fa­ring fra be­drifts­hel­se­tje­nes­te.

En annen fersk master er Su­san­ne Hagen. Hagen er ut­dan­net psy­kia­trisk sy­ke­plei­er og job­ber i be­drifts­hel­se­tje­nes­ten Viken i Tøns­berg. Hun har fors­ket på jobb­en­ga­sje­ment som hel­se­frem­men­de fak­tor blant in­gen­iør­er.

En­ga­sjer­te in­gen­iør­er

Su­san­ne Hagens master­grads­oppgave har tit­te­len "Jobb­en­ga­sje­ment som po­si­tiv fak­tor i den hel­se­frem­men­de pro­ses­sen på ar­beids­plas­sen - en kvan­ti­ta­tiv stu­die av in­gen­iør­ers jobb­en­ga­sje­ment".

Te­ma­et er ar­beids­hel­se og po­si­ti­ve fak­to­rer i ar­beids­li­vet. Det fin­nes i dag mye kunn­skap om helse­reduserende for­hold i ar­beids­li­vet. Men vi vet mind­re om hva som opp­rett­hol­der eller øker hel­sen. Dess­uten har det i li­ten grad vært fors­ket på in­gen­iør­ers ar­beids­miljø og helse.

Under­sø­kel­sen vi­ser at jobb­krav i li­ten grad er re­la­tert til jobb­en­ga­sje­ment og hel­se, men det ses en sam­men­heng mel­lom over­tid og jobb­en­ga­sje­ment.

De fak­to­re­ne som vis­te seg å ha størst sam­men­heng med jobb­en­ga­sje­ment, var po­si­ti­ve fak­to­rer som me­ning i ar­bei­det, opp­levd rett­fer­dig­het og ut­vik­lings­mu­lig­he­ter.

Vi­de­re vis­te re­sul­ta­te­ne at ut­vik­lings­mu­lig­he­ter har sam­men­heng med opp­levd hel­se. Sta­tis­tis­ke ana­ly­ser fant der­imot in­gen ster­ke sam­men­hen­ger mel­lom jobb­en­ga­sje­ment og hel­se.

Sy­ke­pleie­re i psy­kia­tri­en

Ole-Jakob Bred­rups master­grads­oppgave har tit­te­len "Psyko­so­si­alt ar­beids­mil­jø og mest­rings­for­vent­ning blant sy­ke­pleie­re i psy­kia­trien".

Målet med forsk­nin­gen har vært å øke kunn­ska­pen om sy­ke­plei­er­nes opp­le­vel­se av sitt ar­beids­miljø og å se hvil­ken inn­virk­ning det­te har på de­res mest­rings­for­vent­ning. Slik kunn­skap kan ha be­tyd­ning for ut­for­min­gen av det hel­se­frem­men­de ar­bei­det over­for syke­pleie­re i psy­kia­tri­en.

Stu­di­en vi­ser at sy­ke­plei­er­ne i psy­kia­tri­en opp­le­ver å ha en ar­beids­si­tua­sjon med mo­de­ra­te ar­beids­krav, og høy grad av egen­kon­troll og so­si­al støt­te. Mestrings­for­vent­ningen er ge­ne­relt mo­de­rat, men i for­hold til det spe­si­fik­ke / pro­fe­sjo­nel­le as­pek­tet skå­rer de høyt.

Når det gjel­der spe­si­fikk mest­rings­for­vent­ning, ble den­ne på­vir­ket al­ler mest av den so­sia­le støt­ten på ar­beids­plas­sen.

Kon­klu­sjo­nen er at in­ter­ven­sjon for å bed­re sy­ke­plei­er­nes mest­rings­for­vent­ning bør leg­ge vekt på å frem­me økt kon­troll og so­si­al støt­te.

Vel­dig spe­si­fik­ke tiltak antas imidlertid å gi liten ge­vins­t. Det bør der­for ut­vik­les så­kal­te ho­ri­son­tale el­ler ”breie” hel­se­frem­men­de til­tak, som fav­ner fle­re for­hold og der­ved gir ge­vins­ter på flere om­rå­der.

Les også: ­­Kandidat nr. 25 uteksaminert (Høgskolen i Vestfold)

" Annen forskning fra Høgskolen i Vestfold: Arbeidsmiljø og grenseløst arbeidsliv (Hans Einar Hem)Videreutdannelse for bedriftsfysioterapeuter

"
Powered by Labrador CMS