Bedriftshelsetjeneste 2
Bedriftshelsetjeneste 2

BHT for flere

Ar­beids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet fast­set­ter nye krav om be­drifts­hel­se­tje­nes­te i åtte ri­si­ko­ut­sat­te bran­sjer. Ord­nin­gen trer i kraft 1. ja­nu­ar 2010.

Publisert

En ny ob­li­ga­to­risk god­kjen­nings­ord­ning skal sam­ti­dig sør­ge for at be­drifts­hel­se­tje­nes­te­ne har den kva­li­te­ten og kom­pe­tan­sen som er nød­ven­dig for å bi­dra til godt hel­se-, miljø- og sik­ker­hets­ar­beid og til å fore­byg­ge ut­stø­ting i virk­som­hetene.

Forebygge utstøting

– Det vil bi­dra til et bed­re ar­beids­miljø og fore­byg­ge tid­lig ut­stø­ting fra ar­beids­livet at vi nå inn­fø­rer be­drifts­hel­se­tje­nes­te i fle­re bran­sjer, sier ar­beids- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Dag Ter­je An­der­sen.

Åtte risikobransjer

Ut­vi­del­sen om­fat­ter hel­se- og so­si­al­sek­to­ren, under­visnings­bransjen, fis­ke­opp­drett og klek­ke­ri­er, gjen­vin­ning, vakt­tje­nes­ten, fri­sør­bran­sjen og kraft- og vann­for­sy­ning og te­ko­in­du­stri­en.

Det­te er ri­si­ko­ut­sat­te bran­sjer med sto­re arbeids­miljø­utfor­dringer og be­last­nin­ger, og som i stor grad pre­ges av tid­lig ut­stø­ting gjen­nom sy­ke­fra­vær og ufø­re­pen­sjo­ne­ring.

Tidligere om denne ordningen: Høring om strengere krav for risiko­bransjer og LO vl ha obligatorisk bht for alle, ikke bare risiko­grupper

Bht-er godkjennes av Atil

"

Kva­li­te­ten på be­drifts­hel­se­tje­nes­te­ne i dag va­rie­rer. For å sik­re fag­lig­he­ten og kom­pe­tan­sen i ord­nin­ge­ne, vil re­gje­rin­gen der­for sam­ti­dig inn­fø­re en ob­li­ga­to­risk god­kjen­nings­ord­ning for be­drifts­hel­se­tje­nes­ten. Det­te in­ne­bæ­rer at alle virk­som­he­ter som har plikt til å ha be­drifts­hel­se­tje­nes­te, må knyt­te seg til en god­kjent ord­ning.

For å bli god­kjent, må be­drifts­hel­se­tje­nes­te­ne minst ha den tverr­fag­li­ge kom­pe­tan­se og det vo­lum vi me­ner er nød­ven­dig for å bi­stå virk­som­he­te­ne i ar­bei­det med god fore­byg­ging og in­klu­de­ring. God­kjen­nings­ord­nin­gen skal for­val­tes av Ar­beids­til­sy­net.

Flere krav til bruk av tjenestene

– For å opp­nå det fag­li­ge løf­tet man øns­ker for be­drifts­hel­se­tje­nes­ten, skal myn­dig­he­te­ne også pri­ori­te­re enda høy­ere til­syn og vei­led­ning ret­tet mot virk­som­he­te­nes bruk av be­drifts­hel­se­tje­nes­ten, og det skal stil­les ty­de­li­ge­re krav til ar­beids­gi­vers bruk av tje­nes­te­ne. Slik skal be­drifts­hel­se­tje­nes­ten bli et enda bedre vir­ke­mid­del for et godt og in­klu­de­ren­de ar­beids­mil­jø, sier stats­rå­den.

Den nye bran­sje­for­skrif­ten og god­kjen­nings­ord­nin­gen trer i kraft 1. ja­nu­ar 2010. Virk­som­he­te­ne og be­drifts­hel­se­tje­nes­te­ne får der­med god tid til å for­be­re­de seg på de nye kra­ve­ne.

Kilde: Regjeringen.no

"
Powered by Labrador CMS