Kjemikalier cb577384 S
Kjemikalier cb577384 S

150 000 kjemiske stoffer preregistrert

65 000 euro­pe­iske virk­som­he­ter pre­re­gist­rer­te hele 150 000 kje­mis­ke stof­fer til det eu­ro­pe­iske kjemi­kalie­byrået (ECHA) innen fris­ten 1. de­sem­ber 2008. Av dis­se ble 7540 pre­re­gist­re­rin­ger ut­ført av i alt 393 for­skjel­li­ge nor­ske virk­som­he­ter.

Publisert

Pre­regist­rerings­ord­ningen, som var gra­tis, ga virk­som­he­te­ne ad­gang til utvidete tids­fris­ter for re­gist­re­ring.

De lan­de­ne lan­det der flest virk­som­he­ter hadde pre­re­gist­rert stof­fer in­nen 1. de­sem­ber, var Stor­bri­tan­nia med 22 227 virk­som­he­ter, Tysk­land med 8655 og Neder­land med 5526. Der­et­ter fulg­te land som Ita­lia, Frank­ri­ke, Ir­land, Spa­nia, Po­len, Bel­gia, Fin­land.

De nor­dis­ke lan­de­ne fin­ner vi på 10. plass (Fin­land med 1388 virk­som­heter), 11. (Sve­ri­ge med 1275), 19. (Dan­mark, 468), 21. (Nor­ge, 393) og på 30. og siste plass: Island med 38 virk­som­he­ter.

Kilde: Pressemelding fra ECOonline

Les mer hos

Powered by Labrador CMS