Visualisering-av-HMS-2
Visualisering-av-HMS-2

Inspirasjon for arbeidsmiljøet

Når du setter igang tiltak for å skape et godt psyko­sosialt arbeids­miljø, er tre ting spesielt viktige: 1) Invol­vere med­arbeidere, 2) Til­passe inn­satsen til lokale forhold, 3) Kommuni­kasjonen må være klar og tydelig.

Publisert

Involver medarbeiderne. De er eksperter på sitt eget opplevde arbeidsmiljø.

Dette er de tre hoved­punktene i en ny anbefaling til virksomheter som er laget av det danske Arbejds­tilsynet og Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø.

Anbefalingen, kalt Et godt psykisk arbejds­miljø – hver dag. Inspiration til en systematisk indsats, gir virksom­heter inspirasjon til å forbedre det psyko­sosiale arbeids­miljøet.

Den viser hvordan de på en systematisk måte kan styrke innsatsen mot det psyko­sosiale, og gir inspirasjon for både store og små virksom­heter, uansett om de skal igang med en stor eller liten innsats.

Anbefalingen kan lastes ned gratis som PDF.

1. Involver medarbeiderne

Alle deltakere bidrar på sin måte som eksperter i sine egne arbeidsforhold. Alle deltakere skal derfor ha mulighet for å komme til orde.

Deltakerne skal bestrebe seg på å delta aktivt i alle møter.

Målsettingen er å komme fram til felles beslutninger og prioriteringer.

2. Tilpass innsatsen til egen virksomhet

Virksomheter er forskjellige og har ulike behov og problemområder. Nye aktiviteter skal passe for nettopp din virksomhet. Størrelse, bransje, arbeidets art, tilrettelegging av innsatsen, fordeling av kvinner og menn, offent eller privat - alle disse tingene påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.

Du kan også behøve å justere og tilpasse aktivitetene underveis. Vilkårene for de ulike tiltak kan endre seg, eller arbeidsmiljøarbeidet kan vise nye muligheter.

3. Tydelig kommunikasjon

Kommunikasjon dreier seg om å synliggjøre. Hva skal skje? På hvilken måte? Hvem skal involveres? Hvordan skal progresjonen være?

Kommunikasjon handler ikke bare om å informere, orientere og beskrive. Det handler også om å få tilbakemelding fra dine medarbeidere.

En tydelig kommunikasjon vil gjøre det lettere å innføre nye tiltak. I noen tilfeller kan kommunikasjonen i seg selv være med å skape en forandring, fordi den kan skjerpe oppmerksomheten om et gitt tema.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS