Smelteverksarbeider
Smelteverksarbeider

Økt risiko for KOLS i smelteverkene

En fersk doktorgradsavhandling påviser at støveksponering i smelteverkene gir økt risiko for utvikling av KOLS blant eksponerte arbeidstakere.

Publisert

Helle Laier Johnsen (Foto: Cathrine Hellwege)

Bedriftsoverlege Helle Laier Johnsen ved HMS Øst har nylig avlagt doktorgrad om KOLS i smelteverksindustrien. Avhandlingen heter Lungefunksjon, luftveissymptomer og yrkeseksponering i norske smelteverk, og er en prospektiv studie over fem år.

- Det var industrien selv som initierte studien fordi den dels ønsket å kvalitetssikre BHTs lungefunksjonsundersøkelser og diagnostikk av kronisk obstruktiv lungesykdom, dels ønsket den å kartlegge om kronisk obstruktiv lungesykdom var et problem i smelteverksindustrien, opplyser Laier Johnsen til HMS-magasinet.

Yrkeseksponering

- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en lungesykdom som især rammer røykere, men yrkeseksponering kan også være årsak til sykdommen. I perioden 1996-2003 ble det derfor gjennomført en undersøkelse av alle ansatte på 24 smelteverk og relaterte arbeidsplasser i Norge. Hovedmålet med studien var å kartlegge om det er økt risiko for utvikling av KOLS hos ansatte i norsk smelteverksindustri med dagens eksponering.

I alt 3924 arbeidstakere i aldersgruppen 20 - 55 år ble inkludert i studien. Deltakerne ble undersøkt årlig i en femårsperiode (i alt 16 570 helseundersøkelser). Ved hver undersøkelse ble det gjort lungefunksjonstest (spirometri) og fylt ut et spørreskjema.

Nedsatt lungefunksjon

Undersøkelsen viste at i gruppen av ansatte med høy støveksponering, fantes økt forekomst av luftveissymptomer som hoste og hoste med oppspytt sammenlignet med ansatte uten eksponering. Den samme gruppen hadde lavere lungefunksjon enn ueksponerte. I de fem årene som undersøkelsen pågikk, ble det i tillegg påvist en sammenheng mellom støveksponering og økt fall i lungefunksjon. Det er således grunn til å tro at dagens støveksponering i smelteverkene gir økt risiko for utvikling av KOLS blant de eksponerte arbeidstakerne.

Samarbeid med industrien

Smelteverkene har i flere år hatt fokus på å bedre det fysiske arbeidsmiljøet, og resultatene fra undersøkelsen bidrar til at dette arbeidet intensiveres.

- Industrien har virkelig forstått å benytte studien til å sette fokus på forebyggende tiltak og da især eksponeringsreduksjon, men også arbeid med forbedring av eksisterende personlig verneutstyr, sier Laier Johnsen. Våren 2008 ble det holdt møter på samtlige deltakende verk der alle arbeidstakere ble orientert om resultatene. De fikk også utdelte informasjonsfolder.

- Jeg mener at denne studien er et eksempel på et særdeles godt samarbeid mellom forskningsmiljø og industri, der forskningsresultatene raskt munner ut i konkrete tiltak til beste for arbeidstakerne, understreker Helle Laier Johnsen.

Studien har vært finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond, HMS i smelteverksindustrien og smelteverkene.

Powered by Labrador CMS