Grafer cb958567 S

NHO ber om fleksibel arbeidstid

Flek­sib­le ram­mer for over­tid er et godt virke­mid­del for å be­gren­se kon­se­kven­se­ne av pan­de­mi­en, skri­ver arbeids­giver­or­ga­ni­sa­sjo­nen NHO i et brev til stats­råd Dag Terje Andersen.

Publisert

Høyt syke­fravær kan gjøre det vanskelig å opprett­holde samfunns­viktige funksjoner.

De ny­es­te pro­gno­se­ne an­ty­der at inn­til 25 % av ar­beids­stok­ken kan bli syk­meldt i minst én uke i løpet av høs­ten, på grunn av svine­influensa.

Et slikt sy­ke­fra­vær vil re­pre­sen­te­re en stor ut­ford­ring for man­ge typer virk­som­he­t med hen­syn til å opp­rett­holde for­svar­lig be­red­skap, sik­ker pro­duk­sjon og ak­sep­ta­belt ser­vi­ce­ni­vå, mel­der NHO.

Kan bli kritisk for driften

For man­ge virk­som­he­ter er mid­ler­ti­dig stans i drif­ten ikke et al­ter­na­tiv da de re­pre­sen­te­rer sam­funns­kri­tis­ke funk­sjo­ner.

For and­re er det mer snakk om å opp­rett­hol­de ak­ti­vi­te­ten og unngå større øko­no­mis­ke tap og per­mit­te­rin­ger av an­sat­te.

Tid­kre­ven­de å få dis­pen­sa­sjon

Hvis sy­ke­fra­væ­ret blir dra­ma­tisk vil mer flek­sib­le ram­mer for over­tids­ar­beid og om­leg­ging av ar­beids­pla­ner være et godt vir­ke­mid­del for å be­gren­se kon­se­kven­se­ne.

Mulig­he­ter for ut­vi­det ar­beids­tid og dis­pen­sa­sjon fra da­gens re­gel­verk vil være for om­sten­de­li­ge og tid­kre­ven­de i en si­tua­sjon som den virk­som­he­te­ne vil kun­ne stå over­for ved en pan­de­mi, fryk­ter NHO.

NHO opp­ford­rer der­for Re­gje­rin­gen til å legge til rette for at nød­ven­dig flek­si­bi­li­tet kan skje innen­for lov­li­ge ram­mer etter lokal drøf­tel­se med re­pre­sen­tan­ter for de an­sat­te.

Kilde: Ber om fleksibilitet i arbeidstid (NHO)

"
Powered by Labrador CMS