Homofil cbox 557886

Må våge å bryte heteronormen

50 pro­sent av alle homo- eller bi­seksuelle skju­ler sin leg­ning på ar­beids­plas­sen. Det bør det bli en end­ring på. En leder må være modig for å kunne bryte mot hetero­normen.

Publisert

Fortsatt skjuler halvparten sin seksuelle legning på jobben.

Halv­par­ten av alle homo-, bi- eller trans­sek­su­el­le per­so­ner skju­ler sin sek­su­ell leg­ning på job­ben. Men hvor­dan skape en mer in­klu­de­ren­de ar­beids­plass?

Både leder og fag­for­en­ing bør en­ga­sje­re seg mer ak­tivt i spørs­målet, skri­ver det sven­ske nett­ste­det Du och jobbet.

Må høvle ned tersklene

Stig Orust­fjord, leder i Svensk chefs­förening, ser en mulighet for å få flere ledere med andre hold­nin­ger, etter­som ma­jo­ri­te­ten av alle sven­ske le­de­re byttes ut innen fem-seks år.

- Får vi da inn men­nes­ker med an­nen bak­grunn i le­der­stil­lin­ge­ne, kom­mer de til å re­krut­te­re an­ner­le­des. Da kan vi høvle ned disse dis­krimi­nerings­tersklene. For­uten de etis­ke as­pek­te­ne går vi glipp av en masse god kom­pe­tan­se om vi ikke re­krut­te­rer bredt.

Les også: Fire av ti homofile mener deres seksuelle legning er et hinder for karrieren

In­klu­de­ring kre­ver inn­sats

Katri Linna på­pe­ker at pro­ble­mer sjelder opp­står ved re­krut­te­rin­gen, men der­imot når ar­beids­ta­ke­ren er vel etab­lert på en arbeids­plass. Få våger å være åpne. Hun på­pe­ker at et åpent klima på job­ben kre­ver iher­dig inn­sats:

- Det er ikke lett å være le­der, me­ner hun. Å gripe fatt i slike spørs­mål er ikke gjort i en hånd­ven­ding. Det kre­ver mange trinn. Arbeids­li­vets dis­kri­mi­ne­ring er mye mer sub­til enn den som fore­går i kø­ene uten­for ute­stede­ne.

- Dessuten må flere enn bare le­der­e job­be med dis­se spørs­må­le­ne. Skal vi kom­me noen vei, må også fag­for­en­in­ge­ne en­ga­sje­re seg på en helt an­nen måte.

Ikke lett i prak­sis

Hvor­dan skal en le­der kon­kret for­hol­de seg for å ska­pe et in­klu­de­ren­de ar­beids­kli­ma? Dette spørs­målet er ikke lett å svare på.

En godt start er at vi må våge å stil­le spørs­mål ved de vur­de­rin­ger vi selv gjør, og være åpne på å kon­fron­te­re dem.

Med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­ser er et godt in­stru­ment for å fin­ne ut om noen fø­ler seg dis­kri­mi­nert på grunn av sin sek­su­el­le leg­ning.

For en le­der er det vik­tig å føl­ge sitt ind­re kom­pass. Det kre­ves stort mot å ar­bei­de med disse spørs­må­le­ne.

Kilde: Chefen måste vara modig för att våga bryta mot heteronormen (Du och jobbet)

"
Powered by Labrador CMS