Aktiv med jobben FotoNBF

Aktivitetskampanjer virker

8 av 10 i vå­rens Sykle til Job­ben-ak­sjon var ak­ti­ve i minst 30 mi­nut­ter om da­gen. På lands­basis er tal­let kun 17 pro­sent. Aktivitets­kampanjer har god ef­fekt, er er­fa­rin­gen i Norges Be­drifts­id­retts­for­bund.

Publisert

Ill.foto: Norges Bedriftsidrettsforbund

Den 1. ok­to­ber er det klart for Aktiv med Job­ben. NBF har mer­ket seg at in­ak­ti­ve per­so­ner et­ter­ly­ser til­ret­te­leg­ging på ar­beids­plas­sen.

Gjen­nom venn­ska­pe­li­ge kon­kur­ran­ser på ar­beids­plas­sen vil Be­drifts­id­ret­ten sen­ke ters­ke­len og set­te fo­kus på hver­dags­ak­ti­vi­te­ten.

Les også: Tren selv om du er skadet

Be­vist ef­fekt

"

Atle Hunstad i Norges Bedriftsidrettsforbund.

Ak­ti­vi­tet på ar­beids­plas­sen er for man­ge et vel­plas­sert dytt bak. I vå­rens Syk­le til Jobbenaksjon var 80 pro­sent av la­ge­ne ak­ti­ve i minst 30 mi­nut­ter om da­gen. Det­te er et langt høy­ere tall enn for res­ten av be­folk­nin­gen.

En fersk rap­port fra Hel­se­di­rek­to­ra­tet av­dek­ker nem­lig at kun 17 pro­sent av oss føl­ger an­be­fa­lin­gen om 30 mi­nut­ter fy­sisk ak­ti­vi­tet hver dag.

- Vi ser at aktivitetskampanjer har svært po­si­tiv ef­fekt på ak­ti­vi­tets­ni­vå­et, både blant de som er ak­ti­ve fra før og blant de in­ak­ti­ve, sier Atle Hun­stad, ge­ne­ral­sek­re­tær i Be­drifts­id­ret­ten.

Les også: Gratis håndbok for alle som arbeidet med aktivitet på jobben

Trenger dytt for å komme igang

I Ak­tiv med Job­ben tel­ler hvert et skritt. Ta trap­pa, hopp av bus­sen før du må og ta in­tern­mø­te­ne på job­ben uten­dørs. Skrittelleren tik­ker i buk­se­lin­nin­gen og gir be­skjed om hvor man­ge skritt du skal re­gist­re­re på ak­sjo­nens nett­si­de.

Les også: Kom i arbeid med bedre helse

- Ak­tiv med Job­ben bi­drar til å set­te fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet blant de an­sat­te. Vi har god er­fa­ring med å for­ank­re hel­se­frem­men­de til­tak i le­del­sen.

- Be­drif­te­ne selv opp­le­ver å få mye igjen for det de in­ves­te­rer, både i form av triv­sel og økt pro­duk­ti­vi­tet, sier Hun­stad.

Les mer om den nye kampanjen i kommende utgave av HMS-magasinet.

Ak­tiv med Job­ben

Ak­tiv med Job­ben ar­ran­ge­res 1.-31. ok­to­ber 2009. På­mel­dings­frist er 19. sep­tem­ber

Kon­kur­ran­sen går ut på å gå så man­ge skritt som mu­lig, både i job­ben og på fri­ti­den, i lø­pet av ak­sjons­pe­ri­oden. Det kon­kur­re­res både som lag og in­di­vi­du­elt i la­get.

Ak­ti­vi­te­ten re­gist­re­res på www.aktivmedjobben.no, der du log­ger deg inn med ditt eget bru­ker­navn og pass­ord. Her kan du og la­get ditt leg­ge inn de­res per­son­li­ge mål­set­ting, og se hvor­dan dere lig­ger an i kon­kur­ran­sen.

Hvert lag må ha mi­ni­mum fem del­ta­ke­re, og du kan mel­de på så man­ge lag du vil.

Virk­som­he­ten vel­ger en kon­takt­per­son som tar seg av på­mel­din­gen og de­ler ut en start­pak­ke til alle del­ta­ker­ne ved virk­som­he­ten. Start­pak­ken in­ne­hol­der skrittel­ler, per­son­lig kon­kur­ran­se­num­mer og en kon­kur­ran­se­guide.

Om du er fy­sisk ak­tiv på and­re må­ter enn ved å gå, kan ak­ti­vi­te­ten reg­nes om til x an­tall skritt.

Hver uke trek­ker NBF fine pre­mier blant alle del­ta­ke­re med et snitt på mi­ni­mum 7000 skritt.

Se www.aktivmedjobben.no for priser og mer in­for­ma­sjon.

Tallene for aktivitet er hentet fra denne rapporten.

Les også: Rambøll Oil and Gas hedret som første Aktive Bedrift

"
Powered by Labrador CMS