Penger cb956427 2

Tre tips til nystartede bedrifter

Har du nettopp startet en ny virk­som­het? Da er det på tide å se nær­mere på arbeids­miljøet.

Publisert

Bare tan­ken på å komme i gang med et sy­ste­ma­tisk ar­beids­miljø­ar­beid kan virke over­vel­den­de, melder den ferskeste papirutgaven av HMS-magasinet. Enda vanskeligere er det gjerne i et firma med få an­sat­te, som til overmål kan­skje er i opp­starts­fasen.

Bare ordet systematisk har lik­som noe stort over seg. Ord som "systematisk arbeids­miljø­arbeid", "intern­kontroll­system", "risiko­analyse" kan fort virke overveldende.

Gap ikke over for mye

Men er du helt i opp­starten, er det skummelt å skulle favne alt. Trolig vil det rett og slett være et feil­skjær om du går ut SÅ hardt.

Det vik­ti­ge er at ar­beids­miljø­ar­bei­det ikke går helt på lykke og fromme, men at det er litt plan­mes­sig og struk­tu­rert.

Det hand­ler i bunn og grunn om å påse at ar­beids­mil­jø­et er bra for dem som job­ber for deg, og å inn­se at det fin­nes noen reg­ler eller ru­ti­ner som kan hjel­pe deg å opp­dage farer.

Ønsker du å bruke eksterne rådgivere? Les mer om hvordan du kan unngå fallgruvene

" Arbeidsmiljølovverket

Den nor­ske HMS-lov­giv­nin­gen byg­ger på at le­de­re og med­ar­bei­de­re skal job­be sam­men for å ut­vik­le ar­beids­mil­jø­et. De før­s­te du bør stif­te be­kjent­skap med er Ar­beids­miljø­loven (AML) og In­tern­kon­troll­for­skrif­ten (IK).

AML be­skri­ver ar­beids­gi­ve­rens plik­ter og sam­ar­bei­det mel­lom ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ker. AML er skre­vet på et for­ståe­lig språk og gir in­di­rek­te en mas­se gode tips. Men den er om­fat­ten­de og i ste­det for å lese den fra A til Å, kan det være en god idé å slå opp på ting du er spe­si­elt in­ter­es­sert i, hen­te in­spi­ra­sjon og i be­gyn­nel­sen bare bla litt fram og til­ba­ke.

IK er mer spe­si­fikt ret­tet mot ar­beids­gi­ver. Den er også ve­sent­lig kor­te­re. Ho­ved­bi­ten i for­skrif­ten er åtte kor­te punk­ter om at ar­beids­gi­ver blant an­net skal kart­leg­ge fa­rer og job­be sy­ste­ma­tisk for å unn­gå ulyk­ker og ska­der.

Både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften kan leses gratis på inter­nett.

" Nyttige verneombud

Selv om ar­beids­giver har det øver­ste an­sva­ret for ar­beids­mil­jø­et, skal ar­beids­miljø­ar­bei­det dri­ves sam­men med ar­beids­ta­ker­ne. Dine med­ar­bei­de­re kan være en stor res­surs.

Alle virk­som­heter (med noen få unn­tak) som har ti el­ler fle­re ar­beids­ta­ke­re skal ha et verne­om­bud. Ver­ne­om­bu­det vel­ges av de an­sat­te og er re­pre­sen­tant for dis­se. Verne­om­bu­det skal i ho­ved­sak ikke være an­svar­lig for å gjen­nom­fø­re til­tak, men for å påse at de blir ut­ført.

Selv om verne­om­bu­det KAN fun­ge­re som en vakt­bik­kje og kjefte­smelle, har det i praksis vist seg at nor­ske verne­ombud i hoved­sak fun­ge­rer som en solid støt­te og res­surs for sine le­de­re, der leder og verne­ombud jobber sam­men i et frukt­bart tospann.

Stadig færre får tilbud om bedriftshelsetjeneste

" Godt arbeidsmiljø er lønnsomt

Mange ar­beids­gi­ve­re har visst det len­ge: Et vel­fun­ge­ren­de ar­beids­mil­jø er bra for øko­no­mi­en.

I en under­sø­kel­se der 1550 ar­beids­gi­ve­re svar­te på hva de synes om ar­beids­miljø­ar­beid, opp­ga åtte av ti at ar­beids­miljø­ar­beid er vik­tig for virk­som­heten og mer enn to tre­deler at det gir et for­bed­ret øko­no­misk re­sul­tat.

Powered by Labrador CMS