glade-arbeidstakere-colourbox

Tilfreds betyr ikke effektiv

Dropp med­ar­bei­der­til­freds­het som må­le­stokk på triv­sel og godt ar­beids­mil­jø. Yr­kes­stolt­het og en­ga­sje­ment er mye vik­ti­ge­re. Det me­ner en av for­fat­ter­ne bak ny bok om med­ar­bei­der­skap.

Publisert

- My­ten om at bare med­ar­bei­der­ne blir mer til­fred­se, så blir alt så mye bed­re, den bør av­li­ves.

Sal­ven kom­mer fra Johan Vel­ten, med­for­fat­ter av bo­ken Med­ar­bei­der­skap - fra ord til hand­ling.

Der tar han og et knip­pe and­re fag­folk for seg hvor­dan le­de­re og med­ar­bei­de­re i fel­les­skap kan ska­pe vel­fun­ge­ren­de ar­beids­plas­ser, der yr­kes­stolt­het og det å løse ar­beids­opp­ga­ver står i fo­kus, skri­ver Afenposten i en om­ta­le av boken.

Ikke mer effektiv

- Det har bredd seg en antagelse i sto­re de­ler av ar­beids­livet om at med­ar­bei­der­til­freds­het ska­per gode øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter og gjør kun­de­ne for­nøy­de.

- Nå vi­ser forsk­ning som mine med­for­fat­te­re har gjen­nom­ført, at det­te ikke stem­mer. Høy­ere til­freds­het blant de an­sat­te kan hel­ler vir­ke som en brems på pro­duk­ti­vi­te­ten og virk­som­he­tens øko­no­mis­ke pre­sta­sjo­ner.

Vel­ten job­ber selv med le­der- og med­ar­bei­der­ut­vik­ling gjenom kon­su­lent­fir­ma­et Team work OU. Den forsk­nin­gen han re­fe­rer til, er ut­ført blant en rek­ke sven­ske virk­som­he­ter. Iføl­ge ham om­fat­ter den rundt reg­net 30 000 arbeids­takere.

Påvirker hensynet til kundene

Re­sul­ta­te­ne vi­ser i kort­het at et en­si­dig fo­kus på triv­sel og til­freds­het blant med­ar­bei­der­ne kan kom­me i vei­en for hen­sy­net til kun­de­ne, som både be­drif­ten og de an­sat­te le­ver av.

- Vi har gjort funn som vi­ser at jo mer til­fred­se med­ar­bei­der­ne blir, jo mind­re til­fred­se blir kun­de­ne. Om­vendt vi­ser det seg at for å gjø­re kun­de­ne for­nøy­de, så må med­ar­bei­der­ne ofte strek­ke seg len­ger enn det som er be­ha­ge­lig, sier han.

Kilde: Tilfreds betyr ikke effektiv (Afenposten)

"
Powered by Labrador CMS