verktøy

Petroleumstilsynet krever skjerping av industrien

Kun et få­tall sel­ska­per har gjen­nom­ført sy­ste­ma­tis­ke egen­vur­de­rin­ger av sin ved­li­ke­holds­sty­ring. Og der sel­ska­pe­ne har gjort egne funn, har ikke dis­se nød­ven­dig­vis blitt fulgt opp, mener Ptil.

Publisert

Un­der kon­fe­ran­sen Offshoredays i Ber­gen for­tal­te Finn Carl­sen, til­syns­di­rek­tør i Pe­tro­le­ums­til­sy­net, at ved­li­ke­hold kan­skje ikke var det om­rå­det som fikk størst opp­merk­som­het der ute, men un­der­stre­ket hvor vik­tig tilfredstillende ved­li­ke­hold var for hele in­du­stri­en. Dette melder Offshore.no.

- Hvis man har et utilfredstillende ved­li­ke­hold får man en for­vit­ring av struk­tu­ren i pe­tro­le­ums­næ­rin­gen.

Les også: 48 prosent av de oljeansatte mener det er dårligere sikkerhet på arbeidsplassen som følge av mangelfullt vedlikehold

Man­gel­fullt be­slut­nings­grunn­lag

Carl­sen vis­te til at til­sy­nets un­der­sø­kel­ser av­slør­te man­gel­fullt be­slut­nings­grunn­lag for ved­li­ke­holds­sty­ring.

- Her må sel­ska­pe­ne bli bed­re. Det som må kor­ri­ge­res, må kor­ri­ge­res.

I sitt fore­drag var Carl­sen også inn­om de nye ol­je­sel­ska­pe­ne. Han me­ner at de har fort­satt en del å gå på kom­pe­tan­se­mes­sig.

Les også: Norske oljearbeidere tar mer risiko enn sine britiske kolleger

" Må ta mer an­svar

- De nye ol­je­sel­ska­pe­ne må bli flin­ke­re til å ta an­svar for egen kom­pe­tan­se. Løs­nin­gen er ikke mer reg­ler og for­skrif­ter, men at de nye sel­ska­pe­ne tar an­sva­ret som er gitt dem.

Di­rek­tø­ren i Pe­tro­le­ums­til­sy­net vis­te til en si­tua­sjon der en en­kelt­ak­tør ikke fikk til­la­tel­se til å dri­ve le­te­bo­ring. Til­sy­net men­te at sel­ska­pet ikke had­de til­strek­ke­lig kom­pe­tan­se.

- Det kom­mer sta­dig fle­re ak­tø­rer. I sis­te kon­se­sjons­til­de­ling var det mer en 45 sø­ke­re. De står for nye nytt og re­pre­sen­te­rer en ny giv, men de tren­ger også mer kom­pe­tan­se, som ikke minst er vik­tig for å få ned an­tall stor­ulyk­ker.

Les også: Skremmede dårlig vedlikeholdsstyring, sa Ptil for over ett år siden

"
Powered by Labrador CMS