Febersyk-v2

Nordmenn har dårligst samvittighet

Syv av ti nord­menn får dår­lig sam­vit­tig­het når de tar sy­ke­fra­vær. Men kun et få­tall juk­ser med egen­mel­din­gen.

Publisert

En glo­bal un­der­sø­kel­se fra be­man­nings­by­rå­et Kel­ly Ser­vi­ces vi­ser at nord­menn er de som of­test får dår­lig sam­vit­tig­het av å være hjem­me fra job­ben på grunn av syk­dom.

Hele 68 pro­sent av oss sva­rer ja på spørs­må­let. I Sve­ri­ge og Fin­land sva­rer hen­holds­vis 21 og 11 pro­sent at de får dår­lig sam­vit­tig­het av sy­ke­fra­vær, mel­der Aftenposten.

Les også: Nordmenn liberale til sykefravær

" Lite juks i Nor­ge

Kun 12,4 pro­sent av oss inn­røm­mer å ha juk­set med egen­mel­din­ge­ne, og tatt minst en sy­ke­dag når vi har vært fris­ke i lø­pet av det sis­te året. Her lig­ger thai­len­der­ne på topp, med 41 pro­sent.

I Nor­ge sva­rer over halv­par­ten at de av og til mis­ter nat­te­søv­nen som føl­ge av stress på job­ben, mens én av fem me­ner job­ben for­ver­rer hel­sen. Når vi blir spurt om hva som vir­ker ne­ga­tivt inn på hel­sen, sva­rer vi slik:

- Over­drev­ne for­vent­nin­ger, man­gel på aner­kjen­nel­se, lang ar­beids­tid og fy­sisk in­ak­tivt ar­beid.

Les også: Det er ikke bare sykdom som smitter. Også sykemeldinger smitter

" Ar­beids­gi­ver må re­de­fi­ne­re sitt an­svar

Adm.dir. Carl-Fred­rik Bjor i Kel­ly Ser­vi­ces Nor­ge me­ner un­der­sø­kel­sen vi­ser at re­la­sjo­nen mel­lom jobb og hel­se er ster­ke­re enn an­tatt.

- Nes­ten 20 pro­sent av de glo­ba­le re­spon­den­te­ne me­ner job­ben gjør dem usun­ne el­ler syke.

En av to nordmenn blir syke av jobben

- Ar­beids­gi­ve­re kan med for­del spil­le en langt mer sen­tral rol­le i å fore­byg­ge sy­ke­fra­vær og iva­re­ta hel­sen til sine an­sat­te. I lys av den­ne nye in­for­ma­sjo­nen må de stil­le seg om og re­de­fi­ne­re sitt an­svar i for­hold til tid­li­ge­re, sier Bjor.

Ni av ti villige til å jobbe ved sykdom, dersom jobben blir tilrettelagt

Kilde: Aftenposten

Les også: Norske arbeidsgivere er flinkest til å gi sine ansatte dårlig samvittighet når de sykemelder seg (Karrierelink)

"
Powered by Labrador CMS