alkohol1

Lær deg tegnene på rusmisbruk

Har du en kol­le­ga som fun­ge­rer dår­lig på job­ben? Mis­ten­ker du mis­bruk av rus­mid­ler?

Publisert

Vær opp­merk­som på end­rin­ger

For­and­ring i opp­før­sel kan være tegn på mis­bruk. Men for­søk å se hel­he­ten, ikke se deg blind på de­tal­jer. Det kan være van­ske­lig å se for­skjell på for­els­kel­se, al­vor­lig stress el­ler de­pre­sjon.

Snakk med dine med­ar­bei­de­re. Og lytt! Det vik­ti­ge er at du re­age­rer og age­rer. Du skal ikke stil­le dia­gno­se, skriver det sven­ske nett­ste­det Alna.

Les også: Jobben skaper alkoholproblemer. Mange arbeidsplasser har ikke klare drikkeregler

Al­ko­hol­mis­bruk

Kan­skje fø­ler du at noe er galt, men kop­ler det ikke til alko­hol. Kan­skje for­sø­ker du å bort­for­kla­re symp­to­me­ne. Her er teg­ne­ne som bør få varsels­klokkene til å ringe:

" * Sprit­lukt* Kon­sen­tra­sjons­vans­ker - det svik­ter på job­ben* Mis­bru­ker fleksi­tids­mulig­hetene. Kom­mer for sent. Går tid­lig. Tar leng­re pau­ser.* Gjen­tatt kort­tids­fra­vær og til­fel­dig fra­vær.* Ska­per uro og ir­ri­ta­sjon på job­ben - er rast­løs, ir­ri­tert, ner­vøs og ned­trykt. * Skjem­mer seg ut på personal­fester, kurs el­ler lik­nen­de.

Les også: Til tross for økt alkoholkonsum i samfunnet, drikker de fleste mindre i jobbsammenheng

"

Mis­bruk av le­ge­mid­ler og nar­ko­ti­ka

Van­lig­vis ut­vik­ler pro­ble­me­ne seg for­te­re ved bruk av sli­ke rus­mid­ler. Teg­ne­ne er ofte knyt­tet til hvil­ket mid­del som bru­kes. Blan­dings­mis­bruk er van­lig. Var­sel­sig­na­le­ne er stort sett de sam­me som for al­ko­hol­mis­bruk, men i til­legg:

* Røde øyne* Hy­per­ak­ti­vi­tet * Pupill­forandringer

Les også: Jobbrus koster Norge 18 milliarder i året. Næringslivet "betaler" 11,5 av disse

Hand­le og still krav

Gjør noe med det du ser. Bry deg om og gjør det i tide. Jo ras­ke­re du hand­ler, dessto stør­re er mu­lig­he­ten for å lyk­kes.

"

* Å ak­sep­te­re et men­nes­ke som det er, in­ne­bæ­rer ikke at du tren­ger å ak­sep­tere alt han el­ler hun gjør.* For­be­re­de deg før sam­ta­len. Hva vil du opp­nå? Hvor­dan skal du nå må­let? Hva er din egen styr­ke og svak­het? Hvor mye drik­ker du selv? Tren­ger du å for­svare det?* Ta ut­gangs­punkt i de for­and­rin­ge­ne du ser på ar­beids­plas­ser, for eks­em­pel uplan­lagt fra­vær, økt kort­tids­fra­vær og dår­li­ge­re pre­sta­sjo­ner på ar­bei­det. * Krev at ved­kom­men­de føl­ger ar­beids­plas­ser reg­ler for rus­fri­het.

Les også: Flere enn én av ti har vært fulle i arbeidstiden

"
Powered by Labrador CMS