Lærer

Høy belastning for lærere og helsearbeidere

Åtte pro­sent av de yrkes­ak­ti­ve i Nor­ge opp­le­ver at de har høye krav, lav kon­troll og lav so­si­al støt­te på job­ben, mel­der Stami. En slik ar­beids­si­tua­sjon reg­nes for å være me­get be­las­ten­de.

Publisert

Les også: Stresser du på jobben, kan det forandre kroppen din

En viss meng­de krav og ut­ford­rin­ger er nød­ven­dig for å opp­nå jobb­til­freds­het. Men for man­ge krav vil kun­ne være øde­leg­gende.

Hvor høye krav som er op­ti­malt for ak­ku­rat deg, av­hen­ger blant an­net av hvor mye kon­troll du har over ar­beids­pro­ses­se­ne.

Læ­re­re sær­lig re­pre­sen­tert

Tall fra le­ve­kårs­un­der­sø­kel­sen 2006 vi­ser at 8 pro­sent opp­le­ver at ar­beids­si­tua­sjo­nen pre­ges av høye krav, lav kon­troll og lav so­si­al støt­te. De fles­te job­ber i of­fent­lig sek­tor, og læ­re­re, helse­ar­bei­de­re og ser­vi­ce­per­so­nell er sær­lig re­pre­sen­tert, opp­ly­ser Statens arbeidsmiljøinstitutt.

15 pro­sent av alle som be­fin­ner seg i den­ne grup­pen til­hø­rer yr­kes­grup­pen læ­re­re med 3-årig høy­sko­le. Blant yr­kes­ak­ti­ve i den­ne si­tua­sjo­nen er 64 pro­sent kvin­ner og 36 pro­sent menn.

- Det er in­gen ten­dens til at yr­kes­ak­ti­ve i spe­si­el­le al­ders­grup­per er mer ut­satt for den­ne ri­si­ko­si­tua­sjo­nen enn and­re. Yr­kes­ak­ti­ve med inn­til fire års uni­ver­si­tets- el­ler høy­sko­le­ut­dan­ning er over­re­pre­sen­tert i grup­pen, sier Tri­ne Eiken ved NOA.

Les også: Begrepet stress er blitt en søppel­bøtte for alt ubehag i til­værelsen

" Høy­ere sy­ke­fra­vær

18 pro­sent av alle yr­kes­ak­ti­ve rap­por­te­rer å ha hatt sam­men­hen­gen­de sy­ke­fra­vær på mer enn 14 da­ger det sis­te året og 38 pro­sent me­ner sy­ke­fra­væ­ret skyld­tes hel­se­pro­ble­mer som helt el­ler del­vis skyld­tes job­ben.

- Ser vi kun på den­ne høy­ri­si­ko­grup­pen, har 26 pro­sent hatt sam­men­hen­gen­de sy­ke­fra­vær på minst 14 da­ger og hele 48 pro­sent sier at fra­væ­ret helt el­ler del­vis skyl­des job­ben, sier Ei­ken.

Les også: Japanske arbeids­takere stresser til de stuper

Kilde: Belastende arbeidssituasjoner for lærere og helsearbeidere (Stami)

"
Powered by Labrador CMS