HMS 2008 4

HMS-magasinet nr 4 på vei

Årets fjer­de ut­ga­ve av HMS-ma­ga­si­net er på vei ut til abon­nen­te­ne. Blant an­net stil­ler vi spørs­mål ved om er­go­no­mis­ke pc-pro­duk­ter er god øko­no­mi el­ler om sli­ke bare er pen­ger ut av vin­du­et?

Publisert

I num­mer 4 er te­ma­et God er­go­no­mi på kon­tor­ar­beids­plas­sen, og bla­det har flere saker om det­te. Hvor god er egent­lig øko­no­mi­en i produkter som skal forebygge eller lindre plager på grunn av pc-bruk? Vi ser også nær­me­re på så­kalt muse­syke.

Last ned siste utgave elektronisk mot betaling

Kjemiske utfordringer

I som­mer ble det inn­ført et nytt re­gel­verk om kjemi­kalie­hånd­tering i nor­ske be­drif­ter, og vi har dek­ket em­net grun­dig. Opp­fyl­ler du ikke kra­ve­ne i re­gel­ver­ket (REACH) in­nen 1. de­sem­ber, kan det fak­tisk bety kro­ken på døra for be­drif­ten din!

Kom i gang med HMS

Det hjel­per lite om du har et ald­ri så godt HMS-sy­stem, så len­ge du ikke kla­rer å kom­mu­ni­se­re det ut til alle og en­hver i be­drif­ten. Vi ser nær­me­re på en in­no­va­tiv me­to­de for å få til det­te: HMS i form av teg­ne­se­ri­er.

Skul­le du være litt grønn i HMS, får du gode råd i ar­tik­ke­len Tre tips til ny­star­te­de be­drif­ter.

Vi har besøkt en naprapat med mange baller i luften og dess­uten vært i Finn­mark og skre­vet litt om be­drifts­hel­se­tje­nes­ten der. I til­legg kom­mer fas­te spal­ter som Idé­ban­ken, Gjeste­skri­ben­ten og Skrå­blikk på ar­beids­li­vet.

Dess­uten har vi eks­tra mange nye messe­pro­duk­ter denne gang!

"
Powered by Labrador CMS