Rambøll utmerkelse 2
Rambøll utmerkelse 2

Heder til aktiv bedrift

San­de­fjords­be­drif­ten Ram­bøll Oil & Gas har fått ut­mer­kel­sen Aktiv Bedrift. Bak ut­nev­nel­sen står Nor­ges Be­drifts­id­retts­for­bund og NHO.

Publisert

Atle Hun­stad, ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­ges Be­drifts­id­retts­for­bund (NBF), opp­lys­te at Ram­bøll Oil & Gas er den før­s­te be­drif­ten som ut­nev­nes i pro­sjek­tet Aktiv Bedrift.

– For­bun­det har i alt 370 000 med­lem­mer og 4700. Tra­di­sjo­nelt har vi sat­set på cu­per og se­ri­er. Men for fire-fem år si­den be­gyn­te vi å se på et an­net kon­sept, Aktiv Be­drift.

– Dette går ut på at be­drif­ten sam­ar­bei­der med sine an­sat­te og NBF for å til­ret­te­leg­ge for fy­sisk ak­ti­vi­tet i til­knyt­ning til ar­beids­plas­sen.

"

Adm. dir. Andreas Hatlo (i midten) mottok utmerkelsen på vegne av sine spreke ansatte i Rambøll Oil and Gas. Til venstre: Atle Hunstad, generalsekretær i Norges Bedriftsidrettsforbund. Til høyre: Einar Røsås, regiondirektør, NHO Vestfold.

– Mange be­drifts­id­retts­lag har len­ge sett sam­men­hen­gen mel­lom HMS, triv­sel, sam­hold og helse på ar­beids­plas­sen. Ram­bøll er en fore­gangs­be­drift og den før­s­te vi "au­to­ri­se­rer" som en Aktiv Be­drift, påpekte han.

Trivsel skaper mo­ti­va­sjon

Hun­stad pek­te på fle­re suk­sess­fak­to­rer som må til for at et slikt pro­sjekt skal bli vel­lyk­ket:

– For det før­s­te har Rambøll en le­del­se som er vil­lig til å set­te av mid­ler, pri­ori­te­re og or­ga­ni­se­re. Nr. 2 er at be­drif­ten har gjort en god jobb med å få tak i ild­sjeler, som kan ska­pe ak­ti­vi­te­ter og dra las­set vi­de­re.

– Nr. 3 er god eks­tern råd­giv­ning, sa Hun­stad, som ros­te spe­si­elt sin kol­le­ga Kje­til Olsen for å ha fulgt opp Ram­bøll fra ut­siden.

NHO støtter arbeidsmiljø

Pro­sjek­tet støttes også av NHOs Ar­beids­mil­jø­fond, som i øye­blik­ket spon­ser Ak­tiv Be­drift i fem be­drif­ter. Ram­bøll er alt­så én av dis­se.

– En ho­ved­opp­ga­ve for NHO er å leg­ge til ret­te for at be­drif­te­ne skal bli gode og lang­sik­ti­ge ar­beids­plas­ser. En vik­tig fak­tor her, er hel­se og triv­sel, sa Ei­nar Røs­ås, regi­on­di­rek­tør for NHO i Vest­fold, som gra­tu­ler­te på veg­ne av NHO.

Les mer om utmerkelsen hos NHO Vestfold

– Ram­bøll er den før­s­te be­drif­ten i NHO-pro­sjek­tet som får pla­kett, til­føyde Kje­til Olsen. Og den før­s­te som har kjørt kon­sep­tet med Aktiv Be­drift fra A til Å. Kon­sep­tet be­står av i alt fire fa­ser: Kart­leg­ging, hand­lings­plan, til­tak / gjen­nom­fø­ring, samt eva­lue­ring.

Les også: Tren selv om du er skadet

He­der og ære gir god stemning

I til­legg til ut­mer­kel­se­ne, van­ket det et lite ga­ve­dryss på de an­sat­te. Be­drif­ten gir po­eng til alle som er ak­ti­ve i minst 30 mi­nut­ter en dag. De iv­rig­ste trim­mer­ne, alt­så de som kla­rer å få flest po­eng i lø­pet av en gitt pe­ri­ode, er med i trek­nin­gen om trim­re­la­ter­te ga­ver.

Men vik­ti­ge­re enn det rent ma­te­ri­el­le, er at be­drif­ten gjør litt stas på alle sine ak­ti­ve med­ar­bei­de­re. Det skal være litt ære­fullt å være en god trim­mer.

– Vi for­sø­ker å være litt løse i snip­pen un­der pre­mie­drys­set. Det er vik­tig at det blir litt stem­ning, ut­dy­per Andreas Hatlo, adm.dir. i Ram­bøll Oil & Gas.

– I dag star­ter Vintersprek-kam­pan­jen. Den lø­per fra 6/10 til 30/11, så nå er det bare å gå i gang å san­ke po­eng, opp­ford­ret Hatlo.

Les også:

Mer om Aktiv Bedrift på aktivbedrift.no

Posten bokser ned sykefraværet

OSL satser på livsstil og helse

Vi trenger ikke forske mer. Det som skal til for å få ned sykefraværet og skape et godt arbeidsmiljø, er ferdigforsket for lenge siden. Problemet er at vi ikke gjør det vi vet.

"
Powered by Labrador CMS