Selvbetjent-blomsterbutikk

Fire av fem jobber deltid i privat sektor

Bare 20 pro­sent av an­sat­te i de stør­re kvin­ne­do­mi­ner­te kje­de­bu­tik­ke­ne her i lan­det job­ber hel­tid, iføl­ge tall fra Han­del og Kon­tor.

Publisert

– Deltidsproblemet er stør­re i de­ler av pri­vat sek­tor enn i det of­fent­li­ge, kon­klu­de­rer nest­le­der Peg­gy Hes­sen Føls­vik i Han­del og Kon­tor.

Un­der­sø­kel­sen vi­ser at ved kvin­ne­do­mi­nerte ar­beids­plas­ser som Kapp Ahl, Hen­nes & Mau­ritz, IDA og Meny Ult­ra har bare én av fem hel­tids­jobb.

I han­del med elek­tris­ke va­rer, ma­ling og bygge­va­rer – der det iføl­ge Han­del og Kon­tor job­ber fle­re menn – job­ber to av tre mer enn 30 ti­mers uke.

– Det sto­re om­fan­get av del­tids­ar­beid er en av de vik­tig­ste ut­ford­rin­ge­ne for å opp­nå like­lønn, sier Føls­vik til Klas­se­kam­pen.

Han­del og Kon­tor er det stør­ste LO-for­bun­det i pri­vat sek­tor som støt­ter Like­lønns­kommisjonens for­slag om en egen lønns­pott på tre mil­li­ar­der kro­ner for å heve løn­nin­ge­ne i kvin­ne­do­mi­ner­te yr­ker i of­fent­lig sek­tor.

Kilde: ©NTB

Les også: Tre av fem kommuner har vedtatt å redusere antall deltidsstillinger

Les også: Kvinner i servering og serviceyrker har mest helseplager

"
Powered by Labrador CMS