Fløyte cb543375

Ekspert advarer mot varsling

En av lan­dets frem­ste eks­per­ter in­nen ar­beids­rett ad­va­rer mot å varsle om kritikk­verdige forhold på egen arbeids­plass.

Publisert

– Svært man­ge møtes med mob­bing, ut­fry­sing og opp­si­gel­ser. Jeg ser dis­se rea­li­te­te­ne. Det gjør at jeg nå ad­va­rer vars­ler­ne, og jeg gjør det med et me­get tungt hjer­te, sier Jak­helln til Dags­avi­sen.

Ing­rid Eng Lill­eng (64) er en av dis­se vars­ler­ne. Hjel­pe­pleie­ren job­bet på sy­ke­hjem og vars­let i 1992 om det hun men­te var van­skjøt­sel av sva­ke, eld­re be­boere. Hun ble syk­meldt, om­plas­sert, opp­sagt, psy­kia­tri­stemp­let og ufør.

– Det­te har vært en for­fer­de­lig tid. Had­de jeg holdt munn, vil­le jeg be­holdt job­ben og vært i en helt an­nen livs­si­tua­sjon. Men noen gan­ger kre­ver sam­vit­tig­he­ten at man sier fra.

Les også: Fritt Ords Pris 2008 til varsler

Ender opp som syndebukk

Pro­fes­sor Jak­helln er ikke over­ras­ket over Eng Lillengs skjeb­ne.

– Et slikt for­løp er dess­ver­re re­la­tivt ka­rak­te­ris­tisk for vars­ler­sa­ker. Man­ge av dem som vars­ler opp­le­ver skrå­blikk fra kol­le­ger, det opp­står mob­bing, ut­frys­ning, og so­sia­le me­ka­nis­mer så­rer per­so­nen og ska­per sam­ar­beids­pro­ble­mer. Stem­pe­let «il­lo­jal» er like rundt hjør­net.

– Om­plas­se­ring og opp­si­gel­ser er van­lig. Det jeg har sett av sli­ke sa­ker vi­ser også at de fles­te i en slik si­tua­sjon en­der opp med et el­ler an­net psy­kisk pro­blem. Og at dom­sto­le­ne ikke ser noen år­saks­sam­men­heng mel­lom vars­lin­gen, og det at vars­ler­ne li­der øko­no­misk tap som føl­ge av en pro­sess som kjø­rer dem helt ned psy­kisk, sier Jak­helln.

Lov uten kraft

I ja­nu­ar 2006 ble ar­beids­mil­jø­vern­lo­ven end­ret og fikk egne pa­ra­gra­fer for å verne vars­ler­ne. Pro­fes­sor Jak­helln me­ner det nye lov­ver­ket er godt ment, men uten sto­re prak­tis­ke end­rin­ger.

– Det er vel­dig langt igjen før vi får den gjen­nom­gri­pen­de opp­fat­nin­gen i vårt ar­beids­liv at det er flott at folk sier fra.

Les også: Varslerne ikke godt nok beskyttet

Jak­helln har føl­gen­de råd til den som vur­de­rer å si ifra:

– Vær men­talt for­be­redt. I det øye­blik­ket du sier ifra, så har du sam­ti­dig bedt om trøb­bel, dess­ver­re. Før du vars­ler, snakk med ek­te­fel­le, sam­bo­er og fa­mi­lie, så du har støt­te i ryg­gen, og prøv å gjø­re et for­søk på å se om du har noen støt­te­spil­le­re på job­ben, slik at du ikke hav­ner i «en mot alle-si­tua­sjo­n», sier Jak­helln.

Les også: Norsk firma med dataløsning for å varsle anonymt på nett

Kilde: Ekspert advarer mot varsling (Stjørdalens Blad)

"
Powered by Labrador CMS