Sykefraværssamtale 1

Stor tro på avventende sykemelding

Mer enn halv­par­ten av ar­beids­gi­ver­ne tror at ”av­ven­ten­de syk­mel­ding” som ble inn­ført 1. sep­tem­ber, vil bi­dra til å re­du­se­re sy­ke­fra­væ­ret i Nor­ge.

Publisert

Mest po­si­ti­ve er be­drifts­le­de­re med mer enn 100 an­sat­te. Her tror syv av ti at sy­ke­fra­væ­ret vil gå ned.

Nær en av to be­drif­ter sier sam­ti­dig at de vil til­ret­te­leg­ge ar­bei­det i enda stør­re grad enn i dag, for å unn­gå syk­mel­ding hvis legen an­be­fa­ler det­te. Det vi­ser en spør­re­under­sø­kel­se NAV-di­rek­to­ra­tet har fått ut­ført hos nor­ske be­drifts­le­de­re.

- Un­der­sø­kel­sen vi­ser at nor­ske be­drif­ter øns­ker å bi­dra til å re­du­se­re sy­ke­fra­væ­ret i Nor­ge og at de tror på ”av­ven­ten­de syk­mel­ding”. Det er svært po­si­tivt, sier ar­beids- og vel­ferds­di­rek­tør Tor Sag­lie. Sag­lie tror ar­beids­gi­ver­ne vil bli enda mer po­si­ti­ve et­ter hvert som de får prøvd ut ord­nin­gen.

Raskere tilbake godt kjent blant arbeidsgivere

Vil styr­ke kom­mu­ni­ka­sjo­nen

1. sep­tem­ber i år ble det inn­ført en ny sykmeldingsblankett for alt sy­ke­fra­vær i Nor­ge. Må­let er å re­du­se­re sy­ke­fra­væ­ret gjen­nom å styr­ke kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom lege og ar­beids­gi­ver.

Blan­ket­ten in­tro­du­se­rer også ”av­ven­ten­de syk­mel­ding” der le­gen kan an­be­fa­le bed­re til­ret­te­lagt ar­beid for å unn­gå syk­mel­ding.

20 000 pasienter har tatt snarveien i helsekøene med Raskere tilbake

Fin­ne løs­nin­ger sam­men

For­må­let med end­rin­gen er to­delt. Den nye sykmeldingsblanketten gjør det mu­lig for le­gen å an­be­fa­le ”av­ven­ten­de syk­mel­ding” iste­den­for å syk­mel­de en ar­beids­ta­ker på or­di­nær måte, hvis det ikke er noe me­di­sinsk i vei­en for å være i jobb.

Må­let er at ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ker går sam­men om å fin­ne en løs­ning slik at sy­ke­mel­ding kan unn­gås.

Blan­ket­ten bed­rer også dia­lo­gen mel­lom lege og ar­beids­gi­ver ved at den, via ar­beids­ta­ker, åp­ner for en to­veis­kom­mu­ni­ka­sjon i hele sy­ke­mel­dings­pe­rio­den. Den nye sykemeldingsblanketten er en del av ”Ras­ke­re til­ba­ke” som skal få sy­ke­meld­te ar­beids­ta­ke­re ras­ke­re til­ba­ke i jobb.

"Gult kort" ga er­fa­rin­ger

Det er al­le­re­de gjen­nom­ført for­søk med av­ven­ten­de syke­mel­ding i Sogn og Fjor­da­ne kalt ”Gult kort”. Er­fa­rin­ge­ne fra den­ne for­søks­ord­nin­gen er gode. Blant ar­beids­ta­ker­ne som del­tok i ”Gult kort” var ni av ti i ak­ti­vi­tet i for­søks­pe­ri­oden.

80 pro­sent av ar­beids­ta­ker­ne som del­tok i Gult kort opp­lev­de det­te som en po­si­tiv er­fa­ring og 95 pro­sent av ar­beids­gi­ver­ne fant må­ter å til­ret­te­leg­ge ar­bei­det på.

Fak­ta om ”Ras­ke­re til­ba­ke”

"Ras­ke­re til­ba­ke” er en opp­føl­ging av Sykefraværsutvalget (Stol­ten­berg-ut­val­get) og gir syk­meld­te ar­beids­ta­ke­re til­bud om ras­ke­re sy­ke­hus­be­hand­ling via fast­le­gen, el­ler ras­ke­re re­ha­bi­li­te­ring gjen­nom NAV.

" "Ras­ke­re til­ba­ke" om­fat­ter:Til­bud om in­di­vi­du­ell opp­føl­ging, av­kla­ring og ar­beids­ret­tet re­ha­bi­li­te­ringTil­bud om be­hand­ling hos spe­sia­list­hel­se­tje­nes­tenLov­end­rin­ger som sik­rer tet­te­re opp­føl­ging av syk­meld­te Ny sykmeldingsblankett fra 1. sep­tem­ber 2008

Les mer på www.nav.no/raskeretilbake Ar­beids­gi­ve­re kan få mer opplsyninger ved å rin­ge Raskeretilbake-te­le­fo­nen på 75 42 64 06

Kilde: NAV

"
Powered by Labrador CMS