Arbeidskolleger 2

Slår hull på myter om IA

I 2004-2007 gjen­nom­før­te STAMI en un­der­sø­kel­se av 86 IA-virk­som­he­ter hen­tet ut fra Idé­ban­ken In­klu­de­ren­de ar­beids­liv. Må­let med pro­sjek­tet var å fin­ne frem til ka­rak­te­ris­tika for IA-virk­som­he­ter som lyk­kes i IA-ar­bei­det.

Publisert

Ho­ved­fun­net i Stamis un­der­sø­kelse er at de un­der­søk­te virk­som­he­te­nes re­sul­ta­ter på IA-om­rå­det i gjen­nom­snitt ikke er noe bedre enn and­re nor­ske virk­som­heter. Nytte­ver­di­en av å bru­ke dem som rol­le­mo­del­ler for and­re virk­som­he­ter, blir der­for be­gren­set.

Stami fant in­gen sik­ker for­bin­del­se mel­lom sy­ke­fra­vær og in­vol­ve­ring av le­de­re og til­lits­valg­te i IA, mål­set­nin­ger og vir­ke­mid­ler i IA-ar­bei­det, kunn­skap om IA, be­drif­tens øko­no­mis­ke si­tua­sjon og om­or­ga­ni­se­rin­ger i be­drif­ten.

Lav bruk av ufø­re­trygd og AFP var for­bun­det med type virk­som­het og få eld­re ar­beids­ta­ke­re i virk­som­he­ten. Si­den det­te er en tverr­snitts­un­der­sø­kel­se kan man ikke kon­klu­de­re mht år­saks­sam­men­heng.

Un­der­sø­kel­sen be­sto av et spør­re­skje­ma sendt til en le­der og en re­pre­sen­tant for de an­sat­te, et dyb­de­in­ter­vju av 16 av virk­som­he­te­ne og re­gis­ter­da­ta fra NAV over sy­ke­fra­vær, ufø­re­trygd og av­ta­le­fes­tet pen­sjon (AFP).

Sy­ke­fra­væ­ret i pe­ri­oden 2000-2004 var høy­ere enn for­ven­tet: 8,2 % mot for­ven­tet 6,9 % kor­ri­gert for bran­sje, al­der og kjønn.

Bru­ken av ufø­re­trygd var la­ve­re enn for­ven­tet, 0,7 % av de an­sat­te per år mot for­ven­tet 1,3 %, men det­te kan skyl­des for kort opp­føl­gings­tid.

Bru­ken av AFP var som for­ven­tet, 0,4 % av de an­sat­te per år. Li­ke­vel men­te nes­ten 90 % at de had­de lyk­tes gan­ske godt i IA-ar­bei­det.

Lavt sy­ke­fra­vær var for­bun­det med type virk­som­het, lav turn­over av an­sat­te, myn­dig­gjø­ring av an­sat­te og godt sam­ar­beid med be­drifts­hel­se­tje­nes­ten.

Les mer om undersøkelsen hos Stami

"
Powered by Labrador CMS