Jobbstress

Sjekkliste mot stress

Å gi tips for å mins­ke stress er å gi seg ut på tynn is. Ber du noen om å slut­te å stres­se kan det fak­tisk ha mot­satt ef­fekt – det blir bare opp­fat­tet som enda et krav. Men det fin­nes må­ter å mot­vir­ke stress før det opp­står.

Publisert

Den sven­ske fag­for­en­in­gen SKTF har la­get en sjekk­lis­te mot stress. Her er noen punkter å ten­ke på for å mins­ke ri­si­ko­en for stress hos deg selv og dine med­ar­bei­de­re:

Ta pau­ser. Ikke jobb i lunsj­pau­sen. Sørg i til­legg for å ta små­pau­ser med kol­le­ge­ne. Pau­se­ne gjør deg mer ef­fek­tiv når du job­ber.

Prat med hver­and­re. Den som har for man­ge ar­beids­opp­ga­ver kan lett føle seg iso­lert og en­som med alt man har å gjø­re. Å pra­te om pro­ble­me­ne kan gi nye inn­falls­vink­ler og det er vik­tig at du som le­der får greie på om ar­beids­si­tua­sjo­nen er i ferd med å bli uhold­bar for en av dine med­ar­bei­de­re.

Bryt pro­sjek­te­ne ned i mind­re de­ler. En uover­kom­me­lig ar­beids­opp­ga­ve kan vir­ke mer kon­trol­ler­bar hvis den bry­tes ned i mind­re del­pro­sjekt.

Sam­ar­beid og tør å be om hjelp. Hvis det er mu­lig, bør du opp­munt­re til at dere kan gjø­re opp­ga­ver sam­men. Vær da ty­de­lig på hvem som er an­svar­lig for hvil­ken ar­beids­opp­ga­ve og hold hver­and­re opp­da­tert på hvor­dan det går.

"

Snakk om ret­ten til å si nei. Å si nei når du ikke har tid til å ta på deg en opp­gave, kan opp­le­ves som van­ske­li­ge­re enn å ta opp­ga­ven, sær­lig hvis det med­fø­rer at en ar­beids­ka­me­rat må gjø­re opp­ga­ven iste­den. Dis­ku­ter på job­ben hvor til­latt det er å si nei. Det er ikke den en­kel­tes feil når ti­den ikkes trek­ker til, og le­de­rens opp­ga­ve er å for­de­le ar­beids­opp­ga­ve­ne slik at in­gen får for mye.

Be om til­ba­ke­mel­ding. Å få til­ba­ke­mel­ding et­ter når noe er klart, gir en fø­lel­se av at opp­ga­ven er slutt­ført. Sett av tid til re­flek­sjon og vur­de­ring.

De­le­ger opp­ga­ve­ne. Er du le­der, tenk gjen­nom hva du kan de­le­ge­re til dine med­ar­bei­de­re for å av­las­te din egen ar­beids­si­tua­sjon. Men husk å kon­trol­le­re at ikke ar­beids­byr­den blir uri­me­lig stor for dine med­ar­bei­de­re.

Ef­fek­ti­vi­ser mø­te­ne. Mø­te­ne blir ef­fek­ti­ve ved at du stil­ler krav til at del­ta­ker­ne er for­be­redt og at de ret­te per­so­ne­ne inn­kal­les. Er du le­der, trenger du kan­skje ikke selv å gå på alle mø­te­ne?

Vær opp­merk­som på per­son­li­ge kri­ser. Det hen­der at med­ar­bei­de­re ut­set­tes for ting på pri­va­ten, som tar både tid og ener­gi. Det kan dreie seg om døds­fall i fa­mi­li­en, skils­mis­se el­ler en an­nen kri­se. Tenk på hvor­dan du kan gi per­so­nen spil­le­rom til å kom­me seg til hek­te­ne igjen.

Kilde: Checklista för att undvika stress på jobbet

"
Powered by Labrador CMS