Legesjekk cb958328

Ny erstatningsordning for privat helsetjeneste

1. ja­nu­ar 2009 trer en ny er­stat­nings­ord­ning i kraft for pa­si­en­ter som har fått ska­der et­ter be­hand­ling i pri­vat hel­se­tje­nes­te.

Publisert

Den­ne ord­nin­gen er mer for­del­ak­tig for pa­si­en­ten enn tid­li­ge­re. Man må ikke len­ger kun­ne be­vi­se skyld, og pa­si­en­te­ne tren­ger ikke å ta opp ska­den di­rek­te med be­hand­le­ren og gå via for­sik­rings­sel­skap, slik de måt­te med den gam­le ord­nin­gen.

– Trygg­he­ten for pa­si­en­te­ne øker. Pa­si­en­ten kan her­et­ter ta kla­gen opp di­rek­te med Norsk Pa­si­ent­ska­de­er­stat­ning (NPE), og de sam­me reg­ler vil gjel­de både for dem som be­hand­les i of­fent­lig som i pri­vat sek­tor, opp­ly­ser di­rek­tør Er­ling B. Brei­vik i NPE til NTB.

30 mil­li­oner

NPE for­ven­ter at ska­der i pri­vat sek­tor vil ut­gjø­re rundt 30 mil­li­oner kro­ner i ska­de­ut­be­ta­lin­ger per år og an­tar at det vil dreie seg om 200-500 sa­ker år­lig. I dag be­hand­ler NPE cir­ka 3.500 ska­der for­voldt i of­fent­lig hel­se­ve­sen per år.

Reg­le­ne vil gjel­de ska­der og feil­be­hand­ling ved pri­va­te sy­ke­hus og blant an­net hos spe­sia­lis­ter, tann­le­ger, op­ti­ke­re, fy­sio­te­ra­peu­ter, ki­ro­prak­to­rer, psy­ko­lo­ger og apo­tek.

Må be­ta­le selv

De pri­va­te ak­tø­re­ne må selv dek­ke både er­stat­nings­kost­na­der og drifts­ut­gif­ter for NPE.

– De be­ta­ler en fast sum per år. Det vil ligne på en for­sik­rings­ord­ning. Er­stat­nings­sum­men er knyt­tet til pro­fe­sjo­ne­ne, slik at en kir­urg og en øye­le­ge be­ta­ler ve­sent­lig mer enn for eks­em­pel en sy­ke­plei­er, på­pe­ker Brei­vik.

La­ves­te sats er 400 kro­ner år­lig (sy­ke­plei­er), mens den høy­es­te er 52 000 kro­ner. Kir­ur­ger be­ta­ler mest. En van­lig tann­le­ge be­ta­ler 3900 kro­ner mens en spesialisttannlege må ut med 6500 kro­ner år­lig til NPE iføl­ge den nye ord­nin­gen.

Kilde: ©NTB

Powered by Labrador CMS