stress_colourbox

Når det blir for mye stress

Un­der­sø­kel­ser vi­ser at det blir sta­dig van­li­ge­re å kut­te inn på lun­sjen, hop­pe over små­pau­se­r, job­be over­tid og ta med ar­beid hjem. I til­legg er vi mer til­gjen­ge­li­ge via mo­bil­te­le­fo­ner og e-post.

Publisert

Det skal fø­les godt å på jobb. Men hvordan står det egentlig til for din egen del?

Hvis du be­kym­rer deg over for­hold på job­ben også på fri­tiden, har van­ske­lig for å kop­le av eller sliter med å sove, for­di du ten­ker på job­ben, er det noe som er feil.

Kan­skje har det gått så langt at du sy­nes du må ha al­ko­hol el­ler tab­let­ter for å gire ned et­ter job­ben. Da er det på høy tid med for­and­rin­ger, melder den svenske fagforeningen SKTF.

Stress er individuelt

År­sa­ke­ne til at vi opp­le­ver stress, er man­ge og frem­for alt in­di­vi­du­el­le. Hvor­dan du opp­le­ver din egen ar­beids­si­tua­sjon av­hen­ger av hvem du er og hvor du be­fin­ner deg i li­vet.

Det­te gjel­der for alle an­sat­te, in­klu­dert le­de­re. Også le­de­ren er en an­satt og har krav på et godt ar­beids­mil­jø og en ri­me­lig ar­beids­si­tua­sjon.

Vi har alle hørt om sy­ke­mel­din­ger, høy­ere ar­beids­press og ned­be­man­ning. Sam­men­slå­ing av ar­beids­grup­per fø­rer ofte til at mel­lom­le­de­re får stør­re per­so­nal­an­svar. Vi pra­ter om stress på job­ben og om hvor­dan kra­ve­ne blir stør­re, mens per­sonal og res­sur­ser av­tar.

" Full fart på jobben

Er en full­teg­net al­ma­nakk et tegn på frem­gang? El­ler er det i realiteteten et pro­blem?

Stress er et ar­beids­mil­jø­pro­blem og skal tas på like stort al­vor som ulyk­kes­ri­si­ko el­ler dår­lig ar­beids­verk­tøy.

Ta gjerne initiativ til å sette slike spørsmål på dagsorden på arbeidsplassen. Det er viktig å snakke om stress og ut­brent­het før noen ram­mes.

Film om stress

Hvis dere diskuterer om stress på jobben, kan det kom­me opp spørs­mål som be­rø­rer ut­brent­het. Det­te er et stort og vik­tig emne, spe­si­elt om du har en med­ar­bei­der som ram­mes. Rådfør deg gjerne med bedrifts­helse­tjenesten.

SKTF har la­get fil­men Fullt upp! och sen då?, som kan bru­kes i ar­beids­mil­jø­ar­bei­det. I fil­men mø­ter vi tre men­nes­ker som de­ler sine er­fa­rin­ger fra da de gikk på veg­gen og om de­res vei til­ba­ke i ar­beids­livet. Fil­men hand­ler også om hva som medi­sinsk skjer hos et men­nes­ke som ram­mes av ut­brent­het.

Kilde: SKTF

"
Powered by Labrador CMS